Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΖ4Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό/χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ συγκομιδη δασικων προιοντων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI/ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/eclass/courses/OPE02131/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων από τους αποφοίτους ώστε να αντιμετωπίζουν θέματα και προβλήματα συγκομιδής ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων στο δάσος καθώς και να βελτιώνουν τις υπάρχουσες τεχνικές. Επίσης να προσαρμόζουν τις τεχνικές συγκομιδής στις αρχές της αειφορίας της πολλαπλής χρήσης των δασών και των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής προστασίας. Καθώς και να καθοδηγούν και επιβλέπουν την παραγωγή των δασικών προϊόντων ώστε αυτά να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται και τις απαιτήσεις της αγοράς.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • επιλύουν το κόστος μιας εργασίας το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο με το χρόνο απασχόλησης των μέσων και του προσωπικού για μια ορισμένη παραγωγή.
 • να γνωρίζουν τα εργαλεία και μηχανήματα των εργασιών συγκομιδής που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και σε προηγμένες δασοπονικά χώρες.
 • να γνωρίζουν και να αξιολογούν τα συστήματα συγκομιδής με οικονομικά, οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια
 • να γνωρίζει τους φορείς συγκομιδής της ξυλείας δασών στην Ελλάδα: Κρατική Εκμετάλλευση Δασών (ΚΕΔ), Δημοπρασίες, ΠΔ 126/86, Μίσθωση. Να προτείνει ή/και να επιλέγει τον πλέον ενδεδειγμένο – κατά περίπτωση – τρόπο.
 • να γνωρίζουν τις κατηγορίες των παραγόμενων δασικών προϊόντων.
 • να γνωρίζουν τον εργονομικό σχεδιασμό εργαλείων, μηχανημάτων, μεθόδων εργασίας τα οποία είναι φιλικά προς τον άνθρωπο.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών , με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αναγνώριση της αειφορικής παρέμβασης του ανθρώπου στο δάσος με τεχνικά μέσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας

Αυτόνομη Εργασία

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Εισαγωγή στην εργασιολογία. Χρηματικοί συντελεστές. Οργάνωση εργασιών συγκομιδής δασικών προϊόντων, παρουσίαση χρονικών μελετών, καθορισμός αμοιβής των δασεργατών με βάση τη σχέση μεταξύ του χρόνου και της εργασίας.
 2. Ανάλυση των βασικών σταδίων δασικής παραγωγής, των σταδίων αξιοποίησης των κύριων δασικών προϊόντων, αναφορά στους βασικούς υλοχρηστικούς άξονες κρίσεως και λήψεων αποφάσεων. Λεπτοφυής διάνοιξη δάσους, ανάλυση του σκοπού της λεπτοφυούς διάνοιξης, παρουσίαση των μέσων λεπτοφυούς διάνοιξης.
 3. Παρουσίαση των ειδών και μέσων εργασίας. Είδη και μέσα χειρωνακτικής, μηχανοχειρωνακτικής και μηχανοποιημένης εργασίας, παρουσίαση της τεχνικής ρίψεως δέντρων.
 4. Εδαφιαία και ημιεναέρια μετατόπιση ξύλου σε ήπιες έως ελαφρώς κεκλιμένα εδάφη, μετατόπιση με όχημα, παρουσίαση και ταξινόμηση ελκυστήρων.
 5. Ημιεναέρια και εναέρια μεταφορά ξύλου σε εδάφη με ισχυρή κλίση, μεταφορά με σχοινιογερανούς, παρουσίαση και ταξινόμηση σχοινιογερανών.
 6. Στοιχεία ανάλυσης συστημάτων παραγωγής, παρουσίαση λειτουργικού, δομικού και ιεραρχικού επιπέδου παραγωγής. Παρουσίαση και ανάλυση κοινωνικο-τεχνικών συστημάτων παραγωγής. Ιεράρχηση συστημάτων παραγωγής σε μικρο- μέσο-, και μακροσύστημα παραγωγής, αλυσίδα παραγωγής ενός προϊόντος.
 7. Παρουσίαση τεχνικών αρχών μετατόπισης ξύλου. Ταξινόμηση των συστημάτων συγκομιδής ξύλου ανάλογα του βαθμού μηχανοποίησης των φάσεων εργασίας. Συστήματα συγκομιδής δασικών προϊόντων, ταξινόμηση των συστημάτων συγκομιδής ήπιων μέχρι ελαφρώς κεκλιμένων εδαφών και συστημάτων συγκομιδής ισχυρών κλίσεων εδάφους.
 8. Παρουσίαση μοντέλου εκτίμησης συστημάτων συγκομιδής ξύλου, παρουσίαση και ανάλυση των οικολογικών , οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων εκτίμησης συστημάτων συγκομιδής ξύλου. Αξιολόγηση των συστημάτων συγκομιδής ξύλου.
 9. Κατηγορίες παραγόμενης ξυλείας στα ελληνικά δάση, ταξινόμηση προϊόντων ξύλου, μέτρηση παραλαβή και πώληση δασικών προϊόντων.
 10. Μηχανοποίηση των εργασιών συγκομιδής στην Ελλάδα, παρουσίαση των προϋποθέσεων και χαρακτηριστικών της μηχανοποιήσεως. Συνθήκες συγκομιδής στο ορεινό έδαφος. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μηχανοποίησης των εργασιών συγκομιδής.
 11. Εισαγωγή στην εργονομία, επίπεδο δυσκολίας, χειρισμοί των φορτίων από τον άνθρωπο, κίνδυνοι από τον χειρονακτικό χειρισμό φορτίων, ήχοι και θόρυβοι, μέτρηση θορύβου, αρνητικές επιδράσεις του θορύβου, όρια έκθεσης θορύβου.
 12. Επιδράσεις των δονήσεων και των επιταχύνσεων, δονήσεις χειρός και ολόκληρου σώματος. Θερμικό περιβάλλον, κλιματικές συνθήκες, θερμική καταπόνηση.
 13. Εργασιακή απόδοση, πνευματική απόδοση, ανθρώπινη αξιοπιστία και ανθρώπινα λάθη

14.   Εργασιακή απόδοση, πνευματική απόδοση, ανθρώπινη αξιοπιστία και ανθρώπινα λάθη

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 5
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα διαχείρισης 30
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 30
Αυτοτελής μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά) με ερωτήσεις ανάπτυξης (γνώσεων, συμπερασματικές, επίλυσης προβλημάτων).

Προφορική εξέταση (στα ελληνικά) εργαστηριακής άσκησης.

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά.

Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται τα μόρια με τα οποία βαθμολογείται κάθε ερώτηση. Η βαθμολογία των φοιτητών ανακοινώνεται δημόσια. Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Δήμου, Β., 2010, Συγκομιδή και Μετατόπιση Ξύλου, Εκδοτικός οικ. Σταμούλης Αντ. ,
 • Δήμου, Β., 2008, Συγκομιδή Ξύλου Μέρος ΙΙ. Σημειώσεις Εργαστηρίου, (Πανεπιστημιακές παραδόσεις).
 • Ευθυμίου Π. 2011. Σημειώσεις Συγκομιδής Δασικών Προϊόντων. Εργαστήριο Συγκομιδής,  Σχολή Δασολογίας & ΦΠ, ΑΠΘ.
 • FPL. 2010. Wood handbook. Wood as an Engineering Material. USDA, FPL-GTR-190.
 • Κακαράς Ι. 2009. Τεχνολογία ξύλου (Πρίση, ξήρανση, εμποτισμός, καμπύλωση, καπλαμάς).
 • Τσουμής Γ. 1991. Επιστήμη και τεχνολογία του ξύλου.  ΑΠΘ.
 • Τσουμής Γ. 2009. Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων. Εκδ. ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΑΓΙΣ-ΣΑΒΒΑΣ, σελ. 176.

·         Λάιος, Λ & Γιαννακούρου, Σ.(2003). Σύγχρονη Εργονομία. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN 9607530446.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: συγκομιδη δασικων προιοντων
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΖ4Υ
Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΥ
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα eclass, email
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 7ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή και προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσου eclass σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Μπορούν να λάβουν μέρος όσοι φοιτητές διαθέτουν ιδρυματικούς λογαριασμούς, έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές μετά τη σύνθεσή τους στο eclass θα λαμβάνουν με τυχαία επιλογή, από μια δεξαμενή ερωτήσεων, 20 ερωτήσεις τις οποίες πρέπει να απαντήσεις σε 15 λεπτά. Κάθε μια από τις ερωτήσεις θα βαθμολογείται με 0,5.

H προφορική εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 5 ατόμων σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής και ανά μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.