Τεχνικό Σχέδιο – Γεωπληροφορική


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΑ11Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (1ο)

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΘΕΩΡΙΑ: 2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 2
Σύνολο 4 4
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/GEO118/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικού και πρακτικού υποβάθρου για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Γεωπληροφορικής στο χωρικό σχεδιασμό. Συνδυάζοντας την Γεωπληροφορική θα αξιοποιήσει τις  τεχνολογίες πληροφορικής για τη συλλογή, οργάνωση ,  επεξεργασία, ανάλυση, και διαχείριση στοιχείων με τη γεωγραφική πληροφορία σε ψηφιακή μορφή.

Ο  σπουδαστής θα έρθει για πρώτη φορά σε επαφή (με τον κλασικό τρόπο) με τα σχεδιαστικά όργανα, για να μάθει που και πώς να τα χρησιμοποιεί για το σχέδιο και τις τεχνικές τους. Επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα με τη χρήση του Η/Υ ως σύγχρονου σχεδιαστικού μέσου να πραγματοποιήσει  σχεδιαστικές εφαρμογές.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• Γνωρίζει τα μέσα, τις μεθόδους και τους κανόνες  για τη δημιουργία και την επεξεργασία του τοπογραφικού σχεδίου  σε ψηφιακό περιβάλλον

• Εξοικειωθεί με την ανάγνωση, την ερμηνεία και τις αντίστοιχες χρήσεις ενός σχεδίου.

·    Χειρίζεται και να επεξεργάζεται σχεδιαστικά πακέτα προγραμμάτων, όπως το AutoCAD, SketchUp

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Θεωρία

1) Μέθοδοι και διαδικασίες σχεδίασης. Χρήση  σχεδιαστικών οργάνων.

2) Βασικές αρχές σχεδίασης με Η/Υ

3) Γενικοί  κανόνες  σχεδίασης  τοπογραφικού  σχεδίου- τοπογραφικού διαγράμματος. Ακρίβεια του σχεδίου. Συμβολισμοί

4) Είδη, κατηγορίες και η σημασία των γραμμών.

5) Κλίμακες τεχνικού σχεδίου, καθορισμός  κλιμάκων σχεδιασμού. Διαστασιολόγηση -Διαστάσεις και κανόνες τοποθέτησής τους, μέθοδοι αναγραφής διαστάσεων

6) Κάνναβος, πλαίσιο, υπόμνημα δασοπονικού σχεδίου και τοπογραφικού διαγράμματος

7) Σύνταξη  τοπογραφικού  διαγράμματος  με χρήση  πολικών και  ορθογώνιων  συντεταγμένων.

8) Προβολές- Όψεις -Τομές

9) Παρουσίαση και εκτύπωση σχεδίων.

10) Δασοπονικός χάρτης  ψηφιακή χαρτογράφηση, κατηγορίες χαρτών,  προβολικά συστήματα.

11) Εφαρμογές Γεωπληροφορικής για το χωρικό σχεδιασμό, ανάλυση  φυσικού τοπίου με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής

12) Γεωαναφορά- συνόρθωση αρχείων ψηφιδωτής μορφής, δομή γεωγραφικών δεδομένων. Μετατροπή ψηφιδωτών μοντέλων σε διανυσματικά.

13) Δημιουργία, επεξεργασία ψηφιακών μοντέλων εδάφους. Απεικόνιση ανάγλυφου με ισοϋψείς καμπύλες.

 

Εργαστήριο

 

1.       Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο, βασικές αρχές σχεδίου, μέσα και δυνατότητες γραφικής παρουσίασης δεδομένων, όργανα και υλικά σχεδίου. Τι είναι το τεχνικό σχέδιο τύποι τεχνικού σχεδίου, που και ποιοι το χρησιμοποιούν.

2.       Εισαγωγή στην ηλεκτρονική σχεδίαση – παρουσίαση του προγράμματος AUTOCAD. Βασικές αρχές και τρόπος σχεδιασμού. Εμφάνιση και Μετακίνηση εργαλειοθηκών, Χώρος Μοντέλου και διατάξεις σχεδίασης (Model, Layout), Μονάδες μέτρησης.

3.       Καθορισμός συντεταγμένων, κλίμακα σχεδίασης, αρχή μέτρησης γωνιών & ορισμός θετικών γωνιών, Συντεταγμένες σημείων στο AutoCAD, χρήση συντεταγμένων στο σχέδιο.

4.       Βοηθητικές εντολές , μορφή μονάδων, κλίμακα. Όρια κανάβου, χαρακτηριστικά σχεδίασης παρουσίαση εργαλειοθηκών.

5.       Εργαλειοθήκη σχεδίασης,  πολυγραμμή, ορθογώνιο, πολύγωνο, κύκλος. Άσκηση παραλληλογράμμου.

6.       Εργαλειοθήκη Μορφοποίησης – Επεξεργασία αντικειμένων. Άσκηση φυτωρίου.

7.       Οργάνωση της εργασίας, διαγραμμίσεις, στρώσεις, οργάνωση πληροφοριών με επίπεδα, δημιουργία και διόρθωση διαγραμμίσεων. Άσκηση τετραγώνων.

8.       Προσθήκη κειμένου στο σχέδιο, δημιουργία στυλ κειμένου, κείμενο πολλαπλών σειρών. Άσκηση τεχνικού έργου.

9.       Επεξεργασία πολυγραμμών, τροποποίηση των «BLOCKS», ομαδοποίηση αντικειμένων. Άσκηση τεχνικού έργου με τομή και κάτοψη.

10.   Διαμόρφωση  διαστάσεων και στυλ, ευθυγραμμισμένες διαστάσεις, διαστάσεις σε τόξα, κύκλους, γωνίες. Άσκηση κεκλιμένου τεχνικού έργου.

11.   Εκτύπωση από τον χώρο «μοντέλου» και από τον χώρο «χαρτιού», βασικές ρυθμίσεις εκτύπωσης, στυλ εκτυπώσεων, κλίμακα εκτύπωσης στα παράθυρα απόψεων των διατάξεων. Πληροφορίες γεωμετρικών αντικειμένων, απόσταση δύο σημείων, εμβαδομετρήσεις. Τρόποι αποθήκευσης σχεδίων. Δημιουργία DXF αρχείων

12.   Διαχείριση ψηφιογραφικών αρχείων , εισαγωγή εικόνων Raster, αντικειμένων OLE και υπερσυνδέσμων. Χρήση εικόνων και υπαρχόντων σχεδίων, ψηφιοποίηση σχεδίων. Νέες μεθοδολογίες ολοκληρωμένων συστημάτων  3D σχεδίασης και προσομοίωσης  freeware λογισμικών  όπως το SketchUp.

13.   Εξέταση σε σχεδιαστική άσκηση με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές:

–          Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής κατά τις διαλέξεις (power point, video κλπ)

–          Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

–          Χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού AutoCad- SketchUp

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Προσωπική μελέτη 48
Σύνολο Μαθήματος 100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση φοιτητών ERASMUS, γλώσσα αξιολόγησης είναι η αγγλική.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

–          Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή  ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ή επίλυση προβλημάτων

–          Εργαστηριακή άσκηση στην αίθουσα

 

Η τελική βαθμολογία του φοιτητή προκύπτει κατά 50% από την επίδοσή του στην τελική εξέταση και 50% από την επίδοσή του στην εργαστηριακή άσκηση.

 

 

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1)Δαυϊδ Κ.- Ανθυμιδης Κ., Σχεδίαση Με Η/Υ, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2008.

2)Τεχνική Σχεδίαση με το AutoCAD 2015, Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας, 2016.

3) Γεωτεχνικό σχέδιο, Δούκας Αριστοτέλης-Κοσμάς

4) Σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή, Παρασχάκης Ιωάννης, Παπαδοπούλου Μαρία, Πατιάς Πέτρος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΑ11Υ
Διδάσκων: ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Μέσω της πλατφόρμας E-CLASS ή με email στο apkantar@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 1ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της πλατφόρμας eclass.duth.gr
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» της πλατφόρμας eclass.duth.gr, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Δικαίωμα εξέτασης έχουν οι φοιτητές που έχουν κάνει δήλωση του μαθήματος κατά την έναρξη του εξαμήνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδεχτεί ηλεκτρονικά τους όρους της εξ αποστάσεως εξέτασης, μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και   θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις.

Oι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

 

 

 

  • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
  • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
  • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
  • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
  • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
  • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.