Χημική και Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων