Ψηφιακή Σχεδίαση Δασικής Οδοποιίας – Διάνοιξη Δάσους


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΔ11Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (4o)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΘΕΩΡΙΑ: 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 2
Σύνολο 5 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/modules/course_info/index.php?course=425392
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος της Ψηφιακής Σχεδίασης Δασικής Οδοποιίας – Διάνοιξης Δάσους είναι η σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διάνοιξης ανάλογα με τις οικονομικοτεχνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες μιας περιοχής,  με ανάλυση και αξιολόγηση  των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διάνοιξης . Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στο σχεδιασμό ,την οργάνωση και τη διαχείριση του δασικού οδικού δικτύου. Να ενημερωθούν για την  προστασία των δασικών δρόμων και  τη μείωση της ευπάθειας αυτών  σε φυσικές καταστροφές.

Οι φοιτητές  να αποκτήσουν τόσο θεωρητικές όσο και των πρακτικές  γνώσεις σχετικά  με τις θεμελιώδεις αρχές, και τους κανονισμούς για την χάραξη ενός δασικού δρόμου, καθώς επίσης στη χαρτογράφηση,  αποτύπωση και χωροταξική σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δασικών δρόμων.

Να εκτιμήσουν τη συμβολή του δασικού  οδικού  δικτύου στην ανάπτυξη ορεινών περιοχών.

Να μπορούν να  προϋπολογίσουν και να κοστολογήσουν δασικούς  δρόμους.

Να ενημερωθούν για το σχεδιασμό τις  εφαρμογές συντήρησης του οδικού δικτύου, κοστολόγηση της συντήρησης  καθώς και τις τεχνικές  βελτίωσης του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου πλήρως εναρμονισμένου με τις περιβαλλοντικές αρχές.

Να κατανοήσουν τη σχεδίαση και τη  χωροθέτηση μικρών δασοτεχνικών έργων, στα πλαίσια κατασκευαστικών επιλογών σε ένα ολοκληρωμένο δασικό οδικό δίκτυο, όπως και εφαρμογές και λογισμικά προγράμματα διαχείρισης μικρών δασοτεχνικών έργων.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές για την χάραξη ενός δασικού δρόμου καθώς και τα προβλήματα του σχεδιασμού, της κατασκευής και της συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου

·         Να υλοποιούν γεωμετρικές βελτιώσεις από ένα δασικό δρόμο μιας κατηγορίας σε μια άλλη.

·         Να συνδυάσουν τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις κατά την εκπόνηση των εργασιών, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να ποιοτική και εφικτή κατασκευή

·         Να αποδώσουν οδικές κατασκευαστικές λύσεις  πλήρως εναρμονισμένες με το φυσικό μας περιβάλλον.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία

1.       Γενικές αρχές, ορισμός, αντικείμενο, δυνατότητες, μέσα, είδη και μέθοδοι της διάνοιξης του δάσους.

2.       Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάνοιξη του δάσους (τεχνικοί, οικονομικοί – περιβαλλοντικοί και πολιτικοί). Μεταφορικά μέσα. Εξέλιξη του οδικού δικτύου στην Ελλάδα.

3.       Βασικές αρχές σχεδιασμού και εκλογής της διάνοιξης του δάσους. Στοιχεία διάνοιξης του δάσους.

4.       Συμβολή του οδικού δικτύου στην οικονομία και την ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Τα κύρια μέρη της οδού: βασικές έννοιες. Αναλυτικά γεωμετρικά στοιχεία για τα κύρια μέρη της οδού.

5.       Στάδια μελέτης χάραξης οδού – προδιαγραφές.

6.       Παράγοντες που επηρεάζουν τη χάραξη της οδού. Κατηγορίες δασικών δρόμων.

7.       Εφαρμογές διαχείρισης οδικού δικτύου, εργασίες συντήρησης, μείωση της ευπάθειας των δρόμων από τις φυσικές καταστροφές

8.       Χαρτογράφηση η αποτύπωση και η χωροταξική σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δασικών δρόμων.

9.       Βελτίωση του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου πλήρως εναρμονισμένου με τις περιβαλλοντικές αρχές.

10.   Προϋπολογισμός και κοστολόγηση δασικών δρόμων

11.    Η σχεδίαση και η  χωροθέτηση μικρών δασοτεχνικών έργων

12.   Προγράμματα διαχείρισης και συντήρησης μικρών δασοτεχνικών έργων

13.   Επίλυση αποριών –διορθώσεις θεμάτων-Παράδοση των Εργασιών.

 

Εργαστήριο

1) Στοιχεία διάνοιξης του δάσους, υπολογισμός του βαθμού διάνοιξης

2)Κατηγορίες μετατόπισης του ξύλου ανάλογα των συνθηκών. Μέθοδοι μετατόπισης με τη βοήθεια της βαρύτητας

3)Εκλογή των κατάλληλων μέσων και μεθόδων μετατόπισης του ξύλου. Θέσεις συγκέντρωσης του ξύλου

4)Σχεδιασμός οριζοντιογραφίας, χάραξη ισοκλινούς γραμμής

5)Χάραξη πολυγωνικής οδού και σύνταξη του πίνακα υψομέτρων, προσδιορισμός εναλλακτικών χαράξεων

6)Εύρεση κατάλληλης ακτίνας καμπυλότητας , χάραξη κυκλικού τόξου, σχεδίαση καμπυλών , πύκνωση ευθυγραμμιών

7)Σχεδίαση μηκοτομής του εδάφους, συμπλήρωση στοιχείων μηκοτομής, επικλίσεις, διαπλάτυνση

8)Χάραξη ερυθράς γραμμής  (χάραξη των ευθυγραμμιών και κατακόρυφων τόξων) προσδιορισμός εναλλακτικών χαράξεων

9)Σχεδίαση, διατομών υπολογισμός των επιφανειών, διάγραμμα επιφανειών

10)Υπολογισμός όγκων , μέθοδοι υπολογισμού των χωματισμών του δασικού δρόμου

συμπλήρωση πίνακα χωματουργικών

11)Σύνταξη τεχνικής έκθεσης και  προϋπολογισμού

12)Ψηφιακή σχεδίαση μέθοδοι και προγράμματα εφαρμογής

13)Επίλυση  αποριών παράδοση εργασιών.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές:

–          Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής κατά τις διαλέξεις (power point, video κλπ)

–          Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

–          Χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού Daso5

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Προσωπική μελέτη 85
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση φοιτητών ERASMUS, γλώσσα αξιολόγησης είναι η αγγλική.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

–          Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή  ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ή επίλυση προβλημάτων

–          Εργαστηριακή εργασία η οποία παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου με προφορική εξέταση

Η τελική βαθμολογία του φοιτητή προκύπτει κατά 50% από την επίδοσή του στην τελική εξέταση και 50% από την επίδοσή του στην εργαστηριακή εργασία.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι – ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ, Αναστάσιος Κ. Αποστολέρης

2. Εφαρμοσμένη Δασική Οδοποιία, Νίκου Νικόλαος, Εκδόσεις Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E. (2004)

3. Δασική Οδοποιία και Φυσικό Περιβάλλον, Δούκας Αριστοτέλης-Κοσμάς, Δρόσος Βασίλειος

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , ΚΟΦΙΤΣΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

5. Περιβαλλοντική οδοποιία, Τσώχος Γεώργιος Χ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ

 

Κωδικός Μαθήματος ΔΣΔ11Υ
Διδάσκων: ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Μέσω της πλατφόρμας E-CLASS ή με email στο apkantar@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 4ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της πλατφόρμας eclass.duth.gr σε συνδυασμό με  προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» της πλατφόρμας eclass.duth.gr, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Δικαίωμα εξέτασης έχουν οι φοιτητές που έχουν κάνει δήλωση του μαθήματος κατά την έναρξη του εξαμήνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδεχτεί ηλεκτρονικά τους όρους της εξ αποστάσεως εξέτασης, μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής καθώς και σε μια άσκηση πολλαπλής επιλογής. H χρονική διάρκεια θα είναι 5 λεπτά για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 15 λεπτά για την άσκηση πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με 2.0 μονάδες η κάθε μια και η άσκηση με 4 μονάδες, θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις.

O συνολικός χρόνος εξέτασης του μαθήματος δεν θα υπερβαίνει την μισή ώρα.

Επιπλέον οι φοιτητές θα εξεταστούν προφορικά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams στην ατομική τους εργασία  που θα παραδώσουν με το πέρας του εξαμήνου.

H συνολική βαθμολογία θα είναι 50% από τις ασκήσεις – ερωτήσεις  πολλαπλών επιλογών και 50 % από την ατομική τους εργασία.

Οι φοιτητές τόσο μέσω της πλατφόρμας eclass.duth.gr όσο και μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams θα πρέπει να συνδεθούν μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.