Ομότιμοι Καθηγητές


Ονοματεπώνυμο

Γνωστικό Αντικείμενο

Βαθμίδα

Τσαχαλίδης Ευστάθιος

Οικολογία και Διαχείριση Θηραμάτων

Ομότιμος Καθηγητής

Σούτσας Κωνσταντίνος

Περιβαλλοντική και Περιφερειακή Πολιτική – Δασικοί Πόροι και Ποσοτικές Μέθοδοι

Ομότιμος Καθηγητής