Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα


Συνδιδασκαλία του μαθήματος: Καλλιόπη Ραδόγλου, Ηλίας Μήλιος, Κυριακή Κιτικίδου

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΘ7Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  4 4
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE02219/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

·         αντιληφθούν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα

·         αντιληφθούν τις δυνατότητες προσαρμογής των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή

·         κατανοήσουν τις δυνατότητες των οικοσυστημάτων

·         μειώσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

·         διατυπώνουν προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών, οι οποίες (προτάσεις) θα πρέπει να ενσωματωθούν στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων

·         συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών για την μείωση των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών και αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα

·         διαθέτουν το υπόβαθρο και τις απαραίτητες ικανότητες για την ολοκληρωμένη μακροπρόθεσμη σχεδίαση της αντιμετώπισης των επιδράσεων των κλιματικών αλλαγών στα δασικά οικοσυστήματα και την ενίσχυση της αποθήκευσης άνθρακα μέσω της χάραξης μιας προσαρμοσμένης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων.

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•             Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

•             Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

•             Λήψη αποφάσεων.

•             Αυτόνομη εργασία.

•             Ομαδική εργασία.

•             Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.

•             Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον .

•             Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.

•             Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

•             Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.

•             Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

•             Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στα Δασικά Οικοσυστήματα, αναμενόμενες φαινολογικές αλλαγές (έκπτυξη των φύλλων, ανθοφορία, διασπορά της γύρης, εμφάνιση των ανθέων, ωρίμανση των καρπών, κιτρίνισμα και πτώση των φύλλων).

2.       Αλλαγές στη Φυσιολογία και στο Μεταβολισμό (μεταβολές στο ρυθμό φωτοσύνθεσης, διαπνοής και αναπνοή). Επίδραση στην αύξηση (μείωση της αύξησης των δασικών δένδρων, της δέσμευσης άνθρακα και της υπέργειας βιομάζας, διαφοροποίηση ανά δασοπονικό είδος).

3.       Προσαρμοστική ικανότητα των δασικών ειδών (διαφορετική προσαρμοστική ικανότητα ανά είδος, πλαστικότητα της φωτοσυνθετικής λειτουργίας, προσαρμογή των λειτουργιών, αντοχή στην ξηρασία).

4.       Οικολογικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα

5.       Στατιστική ανάλυση βιοκλιματικών μεταβλητών – έλεγχοι υποθέσεων.

6.       Στατιστική ανάλυση βιοκλιματικών μεταβλητών – γραφικές μέθοδοι.

7.       Περιοχικά κλιματικά μοντέλα (Regional Climate Models – RCSs)

8.       Προσομοίωση κλίματος (κλιματική πρόβλεψη).

9.       Η επίδραση της μεταβολής του κλίματος στη βιοποικιλότητα των δασών – χειρισμοί για την προστασία της βιοποικιλότητας, παραβλάστηση.

10.    Η παραβλάστηση ως αντίδραση των δασοπονικών ειδών και των οικοσυστημάτων μετά από διαταράξεις –η περίπτωση της κλιματικής αλλαγής και της χρήσης της παραβλαστικής ικανότητας των ειδών από την δασική πράξη.

11.    Η διαδικασία της ευνόησης ως εργαλείο αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται στα οικοσυστήματα ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής.

12.    Συνδυασμός ευνόησης – παραβλάστησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στα οικοσυστήματα ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Παραδείγματα χειρισμών που σχετίζονται με προβλήματα που αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή.

13.    Τα δάση ως αποθήκες άνθρακα. Η δέσμευση άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα ως παράγοντας μείωσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία & στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση.

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις 13
Αυτοτελής Μελέτη 48
Σύνολο Μαθήματος 100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Παρατηρήσεις:

– Οι εξετάσεις είναι γραπτές και τα θέματα κοινά για όλους τους φοιτητές. Οι φοιτητές που εξετάζονται προφορικά, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία οι λοιποί συμφοιτητές τους εξετάζονται γραπτά (άρθρο 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος).

– Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται τα μόρια με τα οποία βαθμολογείται κάθε ερώτηση. Τα θέματα τα παίρνουν μαζί τους οι φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να υπολογίσουν τη βαθμολογία τους μόνοι τους, μετά τις εξετάσεις. Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του, μέχρι και δυο χρόνια μετά τη βαθμολόγησή του (σύμφωνα με το άρθρο 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, τα γραπτά δοκίμια, φυλάσσονται από το διδάσκοντα για δύο χρόνια μετά τη βαθμολόγησή τους και μετά καταστρέφονται).

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Regato, P. and Κορακάκη, Ε., 2010. Τα Μεσογειακά Δάση Απέναντι Στην Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή. WWF Ελλάς.

 

Bravo, F., LeMay, V. and Jandl, R., 2017. Managing Forest Ecosystems: The Challenge of Climate Change. Springer International Publishing.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΘ7Υ
Διδάσκων: Καλλιόπη Ραδόγλου, Ηλίας Μήλιος, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΙΤΙΚΙΔΟΥ
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στα emails των διδασκόντων ή μέσω eclass).
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 9o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτη εξεταση μεσω eclass
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση γίνεται στο τέλος του εξαμήνου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής που ανακοινώνει η γραμματεία του Τμήματος, με e-quiz στην πλατφόρμα του eclass (ερωτήσεις κλειστού (αντικειμενικού) τύπου, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ιεράρχησης, συμπλήρωσης).

Δίνονται τρία (3) σετ θεμάτων (ένα για κάθε διδάσκοντα), στα οποία ο φοιτητής πρέπει να απαντήσει μέσα σε καθορισμένη χρονική διάρκεια.

Κάθε σετ θεμάτων βαθμολογείται ξεχωριστά από τον αντίστοιχο διδάσκοντα. Ο τελικός βαθμός του φοιτητή προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών των τριών διδασκόντων.

Η τελική βαθμολογία εμφανίζεται στον φοιτητή μετά την οριστική υποβολή των απαντήσεών του.

Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

 

 

Δασική Ενέργεια


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δασική Ενέργεια
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 5 5
     
     
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE02263/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 

Καθώς τα ορυκτά καύσιμα αναπότρεπτα εξαντλούνται, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων στράφηκε σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, μια εκ των οποίων είναι η βιοενέργεια και τα βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται από την βιομάζα. Μία από τις κύριες μορφές βιομάζας είναι η δασική βιομάζα.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της δασικής βιομάζας ως πρώτης ύλης για την παραγωγή βιοενέργειας και βιοκαυσίμων, των χαρακτηριστικών της δασικής βιομάζας και του δυναμικού της ως ενεργειακής πηγής, της ικανότητας των δασών και των δασικών εκτάσεων για την παραγωγή βιοενέργειας και βιοκαυσίμων και των αναγκών κυρίως των τοπικών πληθυσμών για κατανάλωση της βιοενέργειας, της αξιολόγησης και των προοπτικών αξιοποίησης της δασικής ενέργειας.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Επιλύουν ζητήματα σχετικά με τις δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης των διαφόρων τύπων και προελεύσεων της δασικής βιομάζας.

Αξιολογούν α. το υφιστάμενο δυναμικό και τις προοπτικές αξιοποίησης της δασικής βιομάζας για την παραγωγή βιοενέργειας και βιοκαυσίμων, β. τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την αξιοποίηση της δασικής βιομάζας ως πηγής ενέργειας, και γ. την συμβολή της δασικής βιοενέργειας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

 • Αναγνωρίζουν τους διάφορους τύπους και προελεύσεις της δασικής βιομάζας, τα χαρακτηριστικά της καθώς και τις διάφορες τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησής της και τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα.
 • Εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκόμισαν στον επαγγελματικό τομέα.
Γενικές Ικανότητες
•        Λήψη αποφάσεων

•        Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•        Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 

1.  Κύριες μορφές βιομάζας διαθέσιμες για παραγωγή ενέργειας

2.  Τύποι και προελεύσεις δασικής βιομάζας διαθέσιμες για παραγωγή ενέργειας

3.  Χαρακτηριστικά της δασικής βιομάζας ως ενεργειακής πηγής

4.  Προετοιμασία της πρώτης ύλης για ενεργειακή αξιοποίηση

5.  Δυναμικό δασικής βιομάζας διαθέσιμης για ενεργειακούς σκοπούς

6.  Τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης της δασικής βιομάζας και τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα

7.  Προοπτικές αξιοποίησης της δασικής βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας –   Βιοενεργειακά πάρκα

8.  Κατηγορίες βιοενεργειακών πάρκων

9.  Δομή βιοενεργειακού πάρκου

10.  Καταναλωτές βιοενεργειακών πάρκων

11.  Στρατηγική ανάπτυξης βιοενεργειακών πάρκων

12.  Οφέλη από την αξιοποίηση της δασικής βιομάζας ως πηγής ενέργειας

13.  Συμβολή της δασικής βιοενέργειας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

 

1.Εκτίμηση του θεωρητικού δυναμικού δασικής βιομάζας διαθέσιμης για ενεργειακή αξιοποίηση

2.Εκτίμηση του τεχνικά εκμεταλλεύσιμου δυναμικού δασικής βιομάζας διαθέσιμης για ενεργειακή αξιοποίηση

3.Εκτίμηση του οικονομικά εκμεταλλεύσιμου δυναμικού δασικής βιομάζας διαθέσιμης για ενεργειακή αξιοποίηση

4.Εκτίμηση της παραγωγής δασικής βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς

5.Εκτίμηση της κατανάλωσης δασικής βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς

6.Προβλέψεις της παραγωγής δασικής βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς με την βοήθεια μαθηματικών εξισώσεων

7.Προβλέψεις της κατανάλωσης δασικής βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς με την βοήθεια μαθηματικών εξισώσεων

8.Αξιολόγηση των τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης της δασικής βιομάζας και των αντίστοιχων παραγόμενων προϊόντων

9.Εκτιμήσεις οικονομικών οφελών από την ενεργειακή αξιοποίηση της δασικής βιομάζας

10.Εκτιμήσεις κοινωνικών οφελών από την ενεργειακή αξιοποίηση της δασικής βιομάζας

11.Εκτιμήσεις περιβαλλοντικών οφελών από την ενεργειακή αξιοποίηση της δασικής βιομάζας

12.Εκτιμήσεις της συμβολής της δασικής βιοενέργειας στην τοπική ανάπτυξη

13.Εκτιμήσεις της συμβολής της δασικής βιοενέργειας στην περιφερειακή ανάπτυξη

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point, Χρήση eclass (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση), Χρήση της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Skype for business, Χρήση emails, Παρουσίαση βιντεοταινιών σχετικών με τις εφαρμογές της δασικής βιοενέργειας σε διάφορα μέρη του κόσμου και στην Ελλάδα.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 10
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα διαχείρισης 40
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 5
Αυτοτελής μελέτη 30
   
   
   
   
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά) με ερωτήσεις ανάπτυξης (γνώσεων, συμπερασματικές, επίλυσης προβλημάτων).

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά.

Η βαθμολογία των φοιτητών ανακοινώνεται δημόσια. Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Συνιστάται στους φοιτητές η αναζήτηση θεμάτων σχετικών με το μάθημα από την διεθνή βιβλιογραφία και κυρίως από δημοσιεύσεις συναφών έγκριτων διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Biomass and Bioenergy, Energy Policy, Renewable Energy, International Journal of Green Energy, International Journal of Sustainable Energy, International Journal of Renewable Energy Research, International Journal of Renewable Energy Technology, Energy, Sustainability and Society, International Journal of Energy and Environmental Engineering, Renewable and Sustainable Energy Reviews.

 

Διδακτικά συγγράμματα:

Βιοενέργεια και Βιοκαύσιμα. Συγγραφέας: Τσατήρης Μ., Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Έτος Έκδοσης 2018, σελ. 193.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: Δασική Ενέργεια
Κωδικός Μαθήματος  
Διδάσκων: Μιχαήλ Τσατήρης
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα tsatiris@fmenr.duth.gr

 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 9ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω e-Class (αυτό δηλώθηκε).

Εάν όμως υπάρξει κάποιο πρόβλημα, τότε θα γίνει

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS

Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με γραπτή εξέταση μέσω e-Class την Τρίτη 23-6-2020 και ώρα 10:00-11:00.

Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα, τότε εναλλακτικά η εξέταση θα πραγματοποιηθεί προφορικά  μέσω SKYPE FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB.