Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών


Βασικοί στόχοι του Προγράμματος:

  • Να παρασχεθούν στους/στις φοιτητές/τριες εξειδικευμένες γνώσεις και να αναπτυχθεί η επιστημονική προσέγγιση της απογραφής και παρακολούθησης δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών.
  •  Να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών/τριών με
    τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.
  • Να εκπαιδευτούν οι φοιτητές/τριες, ώστε να κατανοούν τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές και τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στην απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών.
  • Να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της επιμόρφωσης στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  • Να προωθηθεί η εξάσκηση της πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους και να ενισχυθούν, με σκοπό τη μετέπειτα εφαρμογή τους σε διδακτορικό επίπεδο.

 

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων καθ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε  τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

 

Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. «Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών» γίνονται δεκτοί μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Τέλη φοίτησης

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ.

Αποτελέσματα αιτήσεων απαλλαγής από τέλη φοίτησης 2023-2024 ΠΜΣ Α.Π.Δ.Δ.Ε.Π.Π.

 

– Περισσότερα για το ΠΜΣ στον σύνδεσμο: http://fim.fmenr.duth.gr/

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-20224

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 αιτήσεις υποβάλλονται από 28 Αυγούστου 2023 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. Α.Π.Δ.Δ.Ε.Π.Π.2023-2024

Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. Α.Π.Δ.Δ.Ε.Π.Π. 2023-2024

Πρόγραμμα Μαθημάτων Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-24

Ανακοίνωση Παράτασης υποβολής αιτήσεων Α.Π.Δ.Δ.Ε.Π.Π. 

 

Αποτελέσματα κατάταξης υποψηφιοτήτων Π.Μ.Σ. “Απογρφαφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προσταυτευόμενων Περιοχών”

Αποτελέσματα εισαγωγής Π.Μ.Σ. Α.Π.Δ.Δ.Ε.Π.Π. 2023-2024

Ανακοίνωση Εγγραφών Π.Μ.Σ. Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών 2023-2024

 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών