Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων


Βασικοί στόχοι του προγράμματος:

  • Η κατανόηση της δομής και των λειτουργιών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, της ανάγκης για προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και της επίδρασης των κλιματικών μεταβολών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα (επίπεδο γνώσεων).
  • Η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών στην καταγραφή και στην παρακολούθηση των οικοσυστημάτων (επίπεδο δεξιοτήτων).
  • Η επιλογή των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης και αποκατάστασης και η αξιολόγηση τύπων, μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης σε διαταραγμένα οικοσυστήματα (επίπεδο στάσεων).

 

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων καθ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε  είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

 

Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των κάτωθι κατηγοριών:

  • Πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής.
  • Πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΤΕΙ Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής.
  • Πτυχιούχοι αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Τέλη φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων πενήντα  (1.950,00) ευρώ.

 

Εξ αποστάσεως φοίτηση σε ποσοστό έως 35%

 

Απαλλαγή τελών φοίτησης

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει  το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.  Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση,  οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

 

– Περισσότερα για το ΠΜΣ στον σύνδεσμο: http://tecr.fmenr.duth.gr/

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2024-2025

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 26 Αυγούστου 2024 έως 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. ΔΑΦΧΟ 2024-2025

Αίτηση-Υποψηφιότητας-Π.Μ.Σ.-Διατήρηση-και-Αποκατάσταση-Χερσαίων-Φυσικών-Οικοσυστημάτων-2024-2025

Κανονισμοί Π.Μ.Σ. «Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων» 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων

Κανονισμός εκπόνησης εργασιών Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων

Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού παραπόνων Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων