Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων


Βασικοί στόχοι του προγράμματος:

  • Η κατανόηση της δομής και των λειτουργιών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, της ανάγκης για προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και της επίδρασης των κλιματικών μεταβολών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα (επίπεδο γνώσεων).
  • Η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών στην καταγραφή και στην παρακολούθηση των οικοσυστημάτων (επίπεδο δεξιοτήτων).
  • Η επιλογή των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης και αποκατάστασης και η αξιολόγηση τύπων, μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης σε διαταραγμένα οικοσυστήματα (επίπεδο στάσεων).

 

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων καθ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε  είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

 

Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των κάτωθι κατηγοριών:

  • Πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής.
  • Πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΤΕΙ Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής.
  • Πτυχιούχοι αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Τέλη φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων πενήντα  (1.950,00) ευρώ.

 

Εξ αποστάσεως φοίτηση σε ποσοστό έως 35%

 

Απαλλαγή τελών φοίτησης

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει  το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.  Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση,  οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Π.Μ.Σ. «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 2021-2022

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (otemperi@affil.duth.gr), από  την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων 2021-2022

Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάστη Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων 2021-2022.doc

Πίνακας Μοριοδότησης Δ.Α.Χ.Φ.Ο

Κανονισμός Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων 2020