Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία


Βασικοί στόχοι του Προγράμματος:

  • Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες εξειδικευμένες γνώσεις, να καλλιεργεί την κριτική και αναλυτική σκέψη και να αναπτύσσει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας.
  • Να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.
  • Να ενδυναμώνει θεωρητικά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ώστε αυτοί / αυτές να κατανοούν τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές και τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την επικοινωνία.
  • Να ενθαρρύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να επεξεργάζονται κριτικά τις επιστημονικές εργασίες, τις μελέτες και τα δεδομένα και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για τη διεξαγωγή δικής τους έρευνας.
  • Να δημιουργεί στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που συμμετέχουν ενεργά στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της χώρας.
  • Να εξασκεί την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους και να τις ενισχύει με σκοπό την μετέπειτα αξιοποίησή τους σε διδακτορικό επίπεδο.

 

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων καθ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε  δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

 

Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία» γίνονται δεκτοί μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Τέλη φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες δεν υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης.

 

– Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να πραγματοποιούνται χρονικώς συμπυκνωμένα και εντατικά μαθήματα, καθώς και μαθήματα με χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης.

– Περισσότερα για το ΠΜΣ στον σύνδεσμο: http://env-edu.fmenr.duth.gr/index.html

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» 2020-2021

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (otemperi@affil.duth.gr), από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων Π.Μ.Σ. Π.Ε.Ε. 2020-2021

Αίτηση υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. Π.Ε.Ε. 2020-2021

Πίνακας Μοριοδότησης Π.Ε.Ε

Kανονισμός 2020 Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία  

Ανακοίνωση συνέντευξης Π.Μ.Σ. Π.Ε.Ε. 2020-2021

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2020-2021 Εξάμηνο Α