Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση


Βασικοί στόχοι του Προγράμματος:

  • Να παράσχει στους/στις φοιτητές/τριες εξειδικευμένες γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη και να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων περιβαλλοντικού σχεδιασμού και διαχείρισης φυσικών πόρων, καθώς και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας.
  • Να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.
  • Να ενδυναμώσει θεωρητικά τους/τις φοιτητές/τριες, ώστε να κατανοούν τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές και τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τη διαχείριση φυσικών πόρων, καθώς και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την περιβαλλοντική επικοινωνία.
  • Να ενθαρρύνει τους/τις φοιτητές/τριες να επεξεργάζονται κριτικά τις επιστημονικές εργασίες και θεωρήσεις και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για τη διεξαγωγή της δικής τους έρευνας.
  • Να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, επιμορφώνοντας στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  • Να προωθήσει την εξάσκηση της πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους και να τις ενισχύσει, με σκοπό τη μετέπειτα εφαρμογή τους σε διδακτορικό επίπεδο.

 

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων καθ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε  εβδομήντα (70) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Αποτελέσματα αιτήσεων απαλλαγής από τέλη φοίτησης ΠΜΣ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2023-2024

 

Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» γίνονται δεκτοί μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Τέλη φοίτησης

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ.

 

 

– Περισσότερα για το ΠΜΣ στον σύνδεσμο: https://env-edu.fmenr.duth.gr/

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 1 Ιουλίου 2023 έως 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Σ.Π.Ε. 2023-2024

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Κανονισμός Λειτουργίας Ακαδημαϊκού Συμβούλου Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Κανονισμός εκπόνησης εργασιών Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού παραπόνων Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση