Πληροφορίες


Στο Τμήμα Δασολογίας λειτουργούν τέσσερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Α) Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τέσσερις κατευθύνσεις. ΑΝΕΝΕΡΓΟ
1. Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
2. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
3. Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων
4. Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων (ανενεργή)

Προκήρυξη 2017-2018
Αίτηση 2017-2018
Συστατική Επιστολή
Πίνακας Μοριοδότησης
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2018

Β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία με δύο κατευθύνσεις. ΑΝΕΝΕΡΓΟ
1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού
Προκήρυξη 2017-2018
Αίτηση 2017-2018
Πίνακας Μοριοδότησης
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2018

Υπερσύνδεσμος: http://msc-envir.fmenr.duth.gr

Γ) Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων. ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Προκήρυξη 2017-2018
Αίτηση 2017-2018
Πίνακας Μοριοδότησης (Αρχείο 3 στο φάκελο Γ)
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2018

Δ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία
Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού
Προκήρυξη 2019-2020
Αίτηση 2019-2020
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2019

Ε) Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων
Προκήρυξη 2019-2020
Αίτηση 2019-2020
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2019