Μεταδιδακτορική Έρευνα


Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρέχει την δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενά του. Αρμόδιο όργανο ορίζεται η Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Δ.Π.Θ. (1407-15-4-2020)

 

Έντυπα μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Υπόδειγμα-αίτησης-εκπόνησης-μεταδιδακτορικής-έρευνας

2. Υπόδειγμα-πρότασης-μεταδιδακτορικής-έρευνας

3. Υπόδειγμα-σύμφωνης-γνώμης-Επιβλέποντα

4. Υπόδειγμα-ενδιάμεσης-έκθεσης-μεταδιδακτορικής-έρευνας

5. Υπόδειγμα-έκθεσης-περάτωσης-μεταδιδακτορικής-έρευνας

 

 

                                                                                                            ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1 Λάζαρης Δημήτριος Βασίλειος Δρόσος Αποτύπωση και χαρτογράφηση δυνητικών πηγών ρύπανσης σε τουριστικές ζώνες της Νήσου της Λευκάδας με την χρήση δεικτών βιώσιμης και αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης

 

                                                                                      ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1 Ανδρεά Βερόνικα Ταμπάκης Στυλιανός Πολιτικές Διαχείρισης Αστικών Στερεών  Αποβλήτων στην Ελλάδα
2 Μάρκος Νικόλαος Ραδόγλου Καλλιόπη Οικοφυσιολογική ανάλυση και μελέτη δυναμικής μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων χαλεπίου πεύκης με την χρήση της μεθόδου eddy covariance και μοντελοποίησης
3 Παναγιωτίδου Αναστασία Μιχαήλ Τσατήρης Ενέργεια και Περιβάλλον: ένα στοχαστικό και αλληλεπιδραστικό διαδικτυακό μοντέλο (Planning, Organization, Application, Evaluation – P.O.A.E) ευαισθητοποίησης και αλλαγής στάσεων των πολιτών σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα
4 Φωτέλλη Μαριάντζελλα Καλλιόπη Ραδόγλου Ενεργειακές Καλλιέργειες: Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις