Μεταδιδακτορική Έρευνα


Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρέχει την δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενά του. Αρμόδιο όργανο ορίζεται η Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Δ.Π.Θ. (1407-15-4-2020)

 

Έντυπα μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Υπόδειγμα-αίτησης-εκπόνησης-μεταδιδακτορικής-έρευνας

2. Υπόδειγμα-πρότασης-μεταδιδακτορικής-έρευνας

3. Υπόδειγμα-σύμφωνης-γνώμης-Επιβλέποντα

4. Υπόδειγμα-ενδιάμεσης-έκθεσης-μεταδιδακτορικής-έρευνας

5. Υπόδειγμα-έκθεσης-περάτωσης-μεταδιδακτορικής-έρευνας

 

                                                                ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1 Γιάνναρου Σοφία Μιχαήλ Τσατήρης Εξοικονόμηση ενέργειας – Βιοκλιματικές αυλές διδακτηρίων: ένα μέσο αγωγής και εκπαίδευσης για τη δόμηση πράσινων αειφόρων πόλεων. Μελέτη περίπτωσης η πόλη της Δράμας
2 Λάζαρης Δημήτριος Βασίλειος Δρόσος Αποτύπωση και χαρτογράφηση δυνητικών πηγών ρύπανσης σε τουριστικές ζώνες της Νήσου της Λευκάδας με την χρήση δεικτών βιώσιμης και αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης
3  

Σίσκου Πασχαλίνα

Ευάγγελος Μανωλάς Δεν έχει οριστεί θέμα
4  

Φυτοπούλου Ελευθερία

Γεώργιος Τσαντόπουλος Δεν έχει οριστεί θέμα

 

                                                                                      ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1 Ανδρεά Βερόνικα Ταμπάκης Στυλιανός Πολιτικές Διαχείρισης Αστικών Στερεών  Αποβλήτων στην Ελλάδα
2 Μάρκος Νικόλαος Ραδόγλου Καλλιόπη Οικοφυσιολογική ανάλυση και μελέτη δυναμικής μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων χαλεπίου πεύκης με την χρήση της μεθόδου eddy covariance και μοντελοποίησης
3 Παναγιωτίδου Αναστασία Μιχαήλ Τσατήρης Ενέργεια και Περιβάλλον: ένα στοχαστικό και αλληλεπιδραστικό διαδικτυακό μοντέλο (Planning, Organization, Application, Evaluation – P.O.A.E) ευαισθητοποίησης και αλλαγής στάσεων των πολιτών σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα
4 Φωτέλλη Μαριάντζελλα Καλλιόπη Ραδόγλου Ενεργειακές Καλλιέργειες: Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις