Μεταδιδακτορική Έρευνα


Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενά του. Αρμόδιο όργανο ορίζεται η Συνέλευση του Τμήματος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για τη λήψη των αρxείων σε μορφή PDF

 

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 

 

Έντυπα μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Υπόδειγμα αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

2. Υπόδειγμα πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας

3. Υπόδειγμα σύμφωνης γνώμης Επιβλέποντα

4. Υπόδειγμα ενδιάμεσης έκθεσης μεταδιδακτορικής έρευνας

5. Υπόδειγμα έκθεσης περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας

 

                                                                                                            ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1 Γιάνναρου Σοφία Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος

κ. Μιχαήλ Τσατήρης

Εξοικονόμηση ενέργειας – Βιοκλιματικές αυλές διδακτηρίων: ένα μέσο αγωγής και εκπαίδευσης για τη δόμηση πράσινων αειφόρων πόλεων. Μελέτη περίπτωσης η πόλη της Δράμας
2 Λάζαρης Δημήτριος Καθηγητής του Τμήματος

κ. Βασίλειος Δρόσος

Αποτύπωση και χαρτογράφηση δυνητικών πηγών ρύπανσης σε τουριστικές ζώνες της Νήσου της Λευκάδας με την χρήση δεικτών βιώσιμης και αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης
3 Σίσκου Πασχαλίνα Καθηγητής του Τμήματος

κ. Ευάγγελος Μανωλάς

Η αειφορία στην εκπαίδευση: Η περίπτωση των δημοτικών σχολείων του Νομού Έβρου
4 Φυτοπούλου Ελευθερία Καθηγητής του Τμήματος

κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος

Η  συμβολή των προγραμμάτων σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών απέναντι στο περιβάλλον  και την προστασία του

 

                                                                                      ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1 Ανδρεά Βερόνικα Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Στυλιανός Ταμπάκης Πολιτικές Διαχείρισης Αστικών Στερεών  Αποβλήτων στην Ελλάδα
2 Μάρκος Νικόλαος Καθηγήτρια του Τμήματος κα Καλλιόπη Ραδόγλου Οικοφυσιολογική ανάλυση και μελέτη δυναμικής μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων χαλεπίου πεύκης με την χρήση της μεθόδου eddy covariance και μοντελοποίησης
3 Παναγιωτίδου Αναστασία Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος κ. Μιχαήλ Τσατήρης Ενέργεια και Περιβάλλον: ένα στοχαστικό και αλληλεπιδραστικό διαδικτυακό μοντέλο (Planning, Organization, Application, Evaluation – P.O.A.E) ευαισθητοποίησης και αλλαγής στάσεων των πολιτών σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα
4 Φωτέλλη Μαριάντζελλα Καθηγήτρια του Τμήματος κα Καλλιόπη Ραδόγλου Ενεργειακές Καλλιέργειες: Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις