Όνομα/Name: Βερόνικα Ανδρεά
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΙ2Υ Δασικό Δίκαιο Δ.Μ 3. ECTS 3 Υποχρεωτικό
ΔΣΓΕ10 Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΙΕ3 Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής