Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΓΕ10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (4ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Θεωρία 2
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1
Σύνολο 3
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://eclass.duth.gr/eclass/courses/OPE02105/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα παρουσιάζει τη θεωρία αλλά και εφαρμογές των Δημοσίων Σχέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Δίνεται έμφαση σε θέματα που είναι χρήσιμα στη καθημερινή και επαγγελματική ζωή. Τελειώνοντας ο φοιτητής θα έχει εξοικειωθεί με την οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων, τη διαδικασία οργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων αλλά και διαχείριση επικοινωνιακών περιβαλλοντικών κρίσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τη διαδικασία και τα συστατικά μέρη της επικοινωνίας
 • Γνωρίζουν τις διάφορες μορφές επικοινωνίας και να τις χρησιμοποιούν κατάλληλα
 • Γνωρίζουν τη διαφοροποίηση των Δημόσιων Σχέσεων, από τις άλλες μορφές επικοινωνίας
 • Καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων
 • Οργανώνουν συνεντεύξεις τύπου και ειδικές εκδηλώσεις

Καταρτίζουν προγράμματα διαχείρισης περιβαλλοντικών κρίσεων

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Σκοπός και φύση των Δημοσιών Σχέσεων. Ιστορική ανασκόπηση

2.       Δημόσιες Σχέσεις Μάρκετινγκ και Διαφήμιση. Το έργο του στελέχους των Δημοσίων Σχέσεων

3.       Επικοινωνία. Μαζική Επικοινωνία. Η διαδικασία της Επικοινωνίας

4.       Εμπόδια στη Επικοινωνία. Η Επικοινωνία στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

5.       ΜΜΕ και Μαζική Επικοινωνία. Διαμορφωτές κοινής γνώμης

6.       Εξουσία και ηγεσία. Χάρισμα και χαρισματικός ηγέτης

7.       Πρακτικές πλευρές των Δημοσίων Σχέσεων. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων. Γραφεία Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων

8.       Το Πρόγραμμα των Δημοσίων Σχέσεων

9.       Το δελτίο τύπου. Σύνταξη, παρουσίαση και αρχειοθέτηση του δελτίου τύπου.

10.   Η συνέντευξη τύπου

11.   Περιοδικό των εργαζομένων και Συνεργατών

12.   Επικοινωνία μέσω επιστολών. Ενημερωτικά φυλλάδια

13.   Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων. Μελέτες περίπτωσης

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία & στην Εκπαίδευση (Όλες οι διαλέξεις υποστηρίχθηκαν μέσω παρουσιάσεων σε PowerPoint και αρκετές φορές Video).

Ηλεκτρονική επικοινωνία (μέσω email ή eclass) με τους φοιτητές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Βιβλιογραφική εργασία 4
Αυτοτελής Μελέτη 7
Σύνολο Μαθήματος 50
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·     Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά) με ερωτήσεις συμπλήρωσης.

·     Ατομική εργασία (βαθμός επί 0,2) και από τη γραπτή τελική εξέταση (βαθμός επί 0,8).

·     Οι φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά, αντί για τη γραπτή τελική εξέταση, ύστερα από ενημέρωση για το διαπιστωμένο πρόβλημα από την διοίκηση του Τμήματος.

·     Τα θέματα αναρτούνται στον πίνακα ανακοινώσεων του διδάσκοντα, μετά το πέρας των εξετάσεων, έτσι ώστε να μπορούν να υπολογίσουν τη βαθμολογία τους μόνοι τους. Η βαθμολογία των φοιτητών ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος.

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα, να δει το γραπτό τους και να εξετάσει τον τρόπο βαθμολόγησης καθώς και τα σχόλια που υπάρχουν στη διόρθωση.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
6.       Πανηγυράκης, Γ., 2016. Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις – Μελέτες περιπτώσεων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6412\Wilcox, Ault & Agee, (1998) Δημόσιες σχέσεις – Στρατηγικές και τεχνικές, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα

7.       Πιπερόπουλος, Γ., 2007. Επικοινωνώ άρα υπάρχω. Ηγεσία – Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις. 9η Έκδοση. Εκδόσεις Πιπερόπουλος. Θεσσαλονίκη

8.       Μαγνήσαλης Κ., 2002. Θεωρία και τεχνική των σχέσεων με το κοινό. 10η ΕΚΔΟΣΗ. Εκδόσεις INTERBOOKS. Αθήνα

9.       Μαγνήσαλης Κ., 2001. ΟΙ δημόσιες σχέσεις του δημοσιογράφου. Εκδόσεις INTERBOOKS. Αθήνα

10.   Μαγνήσαλης Κ., 1992. Δημόσιες σχέσεις μια λειτουργία επικοινωνίας για τον καθενα. Εκδόσεις INTERBOOKS. Αθήνα

11.   Πανηγυράκης Γ. (2001) Σύγχρονη Διοικητική Δημοσίων Σχέσεων, Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ ΕΥΓ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΓΕ10
Διδάσκων: Γεώργιος Τσαντόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα tsantopo@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο:
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω από το e-class/ Επιτήρηση μέσω Microsoft Teams
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής που θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία του Τμήματος.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν με την σελίδα του μαθήματος στο e-class και θα μεταβούν στην ενότητα Ασκήσεις και στη συνέχεια στο πεδίο εξετάσεις του μαθήματος.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με μία μονάδα.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 8 λεπτά.

Προκειμένου να επιτηρείται η διενέργεια της εξέτασης, θα αποσταλεί στους φοιτητές, μέσω eclass, σχετικός σύνδεσμος του Microsoft Teams.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, το Microsoft Teams θα πρέπει να παραμένει ανοιχτό, με ενεργοποιημένη την κάμερα και το μικρόφωνο. Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνει καμία καταγραφή εικόνας και ήχου των συμμετεχόντων. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας του φοιτητή, είτε στην αρχή είτε/και σε τυχαία χρονικά σημεία θα γίνεται καθολικά με χρήση κάμερας και επίδειξη της ταυτότητας.

Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.