Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΣΤ7Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό/χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Ασκήσεις 4 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI/ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/eclass/courses/OPE02131/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην μάθηση των φοιτητών της δομής του ξύλου της χημικής του σύστασης και της χημικής σύστασης φλοιού και φυλλώματος. Επίσης στην μάθηση της κατανομής των χημικών συστατικών στα κυτταρικά τοιχώματα. Καθώς επίσης στη μάθηση των δομικών συστατικών του κυτταρικού τοιχώματος  (κυτταρίνης, ημικυτταρίνης, λιγνίνη) καθώς και των εκχυλίσματα. Επίσης στη μάθηση των χημικών ιδιοτήτων του ξύλου, της χημικής αξιοποίησης του ξύλου, των χημικών προϊόντων του ξύλου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν την χημική σύσταση και ανάλυση του ξύλου του φλοιού και του φυλλώματος των δέντρων, την κατανομή των χημικών συστατικών στα κυτταρικά τοιχώματα, τις ιδιότητες των χημικών συστατικών του ξύλου, τις χημικές ιδιότητες και τη χημική συμπεριφορά του ξύλου ως στερεού υλικού και τέλος τα διάφορα χημικά προϊόντα που παράγονται ή μπορούν να παραχθούν από το ξύλο.
 • εφαρμόζουν εργαστηριακά πειράματα προσδιορισμού εκχυλισμάτων, λιγνίνης, ολοκυτταρίνης, ημικυτταρινών.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών , με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Παρουσίαση της μακροσκοπικής δομής του ξύλου, των τύπων και τοιχωμάτων των κυττάρων, των κυττάρων του φλοιού. Παρουσίαση ακανόνιστου ξύλου
 2. Παρουσίαση της σύστασης του ξύλου σε στοιχεία και των χημικών συστατικών του ξύλου. Ανάλυση του ξύλου στα συστατικά του, προβλήματα ανάλυσης. Παρουσίαση της επιλογής και προετοιμασίας των δοκιμίων ανάλυσης. Προσδιορισμός των εκχυλισμάτων, της λιγνίνης, της ολοκυτταρίνης, της κυτταρίνης, των ημικυτταρινών και των ανόργανων συστατικών.
 3. Παρουσίαση της ποσοτικής ή της αθροιστικής ανάλυσης του ξύλου, μεταβλητότητα στην χημική σύσταση. Παρουσίαση της χημικής σύστασης του ξύλου των κλαδιών των κορυφών και των ριζών. Χημική σύσταση φλοιού και φυλλώματος.
 4. Παρουσίαση της κατανομής των χημικών συστατικών στα κυτταρικά τοιχώματα, κατανομή της λιγνίνης, κατανομή των πολυσακχαριτών και των εκχυλισμάτων. Παρουσίαση της εμφάνισης και προέλευσης της κυτταρίνης, απομόνωσή της από το ξύλο, παρουσίαση της χημικής δομής του βαθμού πολυμερισμού του μοριακού βάρους και της υπερμοριακής δομής της κυτταρίνης
 5. Παρουσίαση της βιοσύνθεσης της κυτταρίνης, διόγκωση και διάλυση της κυταρίνης και των χημικών αντιδράσεων της κυτταρίνης.
 6. Παρουσίαση της εμφάνισης και της προέλευσης των ημικυτταρινών, απομόνωση των ημικυτταρινών. Χημική δομή ημικυτταρινών.
 7. Παρουσίαση της εμφάνισης και της προέλευσης της λιγνίνης, απομόνωση από το ξύλο, χημική και υπερμοριακή δομή της λιγνίνης, βιοσύνθεση της λιγνίνης, ιδιότητες και χημικές αντιδράσεις της λιγνίνης.
 8. Εμφάνιση εκχυλισμάτων, απομόνωση και διαχωρισμό τους από το ξύλο, πτητικά, ρητινώδη και φαινολικά συστατικά, παρουσίαση των υδατανθράκων, των αζωτούχων ενώσεων, της σουβερίνης. Το pH του ξύλου, σπουδαιότητα των εκχυλισμάτων.
 9. Παρουσίαση των χημικών ιδιοτήτων του ξύλου. Χημική δραστικότητας του ξύλου, είσοδο των αντιδραστηρίων στη μάζα του ξύλου, διόγκωση και ρίκνωση του ξύλου, αποικοδόμηση του ξύλου με χημικές ουσίες, θερμική αποικοδόμηση του ξύλου.
 10. Βιολογική αποικοδόμηση του ξύλου, αλλοιώσεις του ξύλου από κλιματικούς παράγοντες, χημική τροποποίηση του ξύλου.
 11. Παρουσίαση των χημικών προϊόντων του ξύλου. Πολτοποίηση με μηχανικές, χημικές και ημιχημικές μεθόδους, χειρισμός του πολτού. Είδη και τεχνική παραγωγής χαρτιού.
 12. Πολυμερή προϊόντα της λιγνίνης, παραγωγή της κυτταρίνης από το ξύλο, διάλυση της κυτταρίνης – παράγωγα, αναγεννημένη κυτταρίνη, εστέρες και αιθέρες κυτταρίνης, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη. Προϊόντα υδρόλυσης του ξύλου. Προϊόντα της λιγνίνης.

13.   Προϊόντα εκχυλισμάτων. Ενέργεια, άμεση καύση, πυρόλυση, αεροποίηση, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ξύλου ως πηγή ενέργειας.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 5
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα διαχείρισης 30
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 15
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά) με ερωτήσεις ανάπτυξης (γνώσεων, συμπερασματικές, επίλυσης προβλημάτων).

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά.

Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται τα μόρια με τα οποία βαθμολογείται κάθε ερώτηση. Η βαθμολογία των φοιτητών ανακοινώνεται δημόσια. Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Φιλίππου, Ι., Λ., 2014. Χημεία και Χημική Τεχνολογία του Ξύλου. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Β’ έκδοση.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΣΤ7Υ
Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΥ
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα eclass, email
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 6ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή  εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσου eclass σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Μπορούν να λάβουν μέρος όσοι φοιτητές διαθέτουν ιδρυματικούς λογαριασμούς, έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές μετά τη σύνθεσή τους στο eclass θα λαμβάνουν με τυχαία επιλογή, από μια δεξαμενή ερωτήσεων, 20 ερωτήσεις τις οποίες πρέπει να απαντήσεις σε 15 λεπτά. Κάθε μια από τις ερωτήσεις θα βαθμολογείται με 0,5.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.