Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΖΕ11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό/7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE02235/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις έννοιες της χωροταξίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και του περιφερειακού προγραμματισμού και εμβάθυνση στην κατάρτιση χωρικών σχεδίων, στις μεθόδους και τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης, στην αξιολόγηση περιφερειακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και εμβάθυνση.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

•Κατανοούν τις έννοιες της χωροταξίας, της χωρικής διάστασης της ανάπτυξης και της περιφερειακής ανάπτυξης

•Χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη τεχνολογία για να συγκεντρώσουν στοιχεία που αφορούν στη χωρική και περιφερειακή ανάπτυξη, τα επεξεργαστούν, τα αναλύσουν και εξάγουν συμπεράσματα για την άσκηση χωρικής και περιφερειακής πολιτικής

• Έχουν κατανοήσει και εκτιμήσει τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης στην ισόρροπη ανάπτυξη μιας χώρας

• Συνδυάσουν τις γνώσεις τους και εξετάσουν τις δυνατότητες άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων, ώστε να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη μιας χώρας

•Αναλύουν χωρικά σχέδια

• Καταρτίζουν χωρικά σχέδια

•Καταρτίζουν περιφερειακά και αναπτυξιακά προγράμματα

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

1. Βασικές έννοιες και ιστορική εξέλιξη των χρήσεων γης. Οργάνωση και ανάλυση του χώρου

2. Κατηγορίες χώρου (αστικός-αγροτικός ή εξωαστικός, δομημένος-αδόμητος)

3. Γενικά περί σχεδιασμού. Η διαδικασία σχεδιασμού του χώρου. Μορφές σχεδιασμού. Η αξιολόγηση στο σχεδιασμό του χώρου

4. Διαστάσεις του χωρικού σχεδιασμού. Στρατηγικές ρύθμισης. Χωρική διάσταση της ανάπτυξης

5. Χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων

6. Μεθοδολογία και προδιαγραφές κατάρτισης χωρικών προγραμμάτων και σχεδίων. Περιφερειακά και Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

7. Αγροτικός και Ορεινός χώρος. Η ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

8. Η έννοια της περιφέρειας και η περιφερειοποίηση του χώρου. Περιφερειακό πρόβλημα και περιφερειακό πλαίσιο.

9. Θεωρίες χωροθέτησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Ορισμοί, περιεχόμενο, σχεδιασμός και δείκτες ανάπτυξης. Περιφερειακές ανισότητες.

10. Στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης. Μέθοδοι και τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης.

11. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση περιφερειακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

12. Ο ρόλος των φυσικών πόρων στην χωρική και περιφερειακή ανάπτυξη

13. Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της χωρικής και περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων/Φροντιστηριακών Ασκήσεων

1. Βασικές έννοιες και ιστορική εξέλιξη των χρήσεων γης. Οργάνωση του χώρου

2. Κατηγορίες χώρου (αστικός-αγροτικός ή εξωαστικός, δομημένος-αδόμητος)

3. Μέθοδοι ανάλυσης του χώρου

 

4. Διαστάσεις του χωρικού σχεδιασμού. Στρατηγικές ρύθμισης. Χωρική διάσταση της ανάπτυξης

5. Χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων

6. Μεθοδολογία και προδιαγραφές κατάρτισης χωρικών προγραμμάτων και σχεδίων.

7. Περιφερειακά και Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

8. Αγροτικός και ορεινός χώρος

9. Περιφέρεια και η περιφερειοποίηση του χώρου. Περιφερειακό πρόβλημα και περιφερειακό πλαίσιο.

10. Θεωρίες χωροθέτησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Δείκτες ανάπτυξης. Περιφερειακές ανισότητες.

11.  Στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης. Μέθοδοι και τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης.

12. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση περιφερειακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

13. Case studies

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές. Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Φροντιστηριακές ασκήσεις 13
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 4
Εκπόνηση project ομαδικού ή ατομικού 7
Σύνολο μαθήματος 50
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

1. Γραπτή τελική εξέταση(80%)

α)  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (συνήθως τέσσερις).

β) Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων (συνήθως  δύο)

2. Προσωπική ή Ομαδική Εργασία (20%)

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε.

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Καμχής, Μ. 2007. Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου 1986-2006. Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα.
 • Γιαουτζή, Μ., Στρατηγέα, Α. 2011. Χωροταξικός σχεδιασμός. Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα.
 • Βασενχόβεν, Λ., Σαπουντζάκη, Κ., Γιαννίρης, Η., Ασπρογέρακας, Β., Παγώνης, Α. 2010. Χωρική διακυβέρνηση.  Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα.
 • Λαδιάς, Χ. 2013.  Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Λαδιάς,  Χ. 2015. Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες σήμερα. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Πολύζος, Σ. 2018. Περιφερειακή Ανάπτυξη. Εκδόσεις: Κριτική. Αθήνα.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Land Use Policy, Journal of Environmental Management, Spatial Economic Analysis,  Regional Studies,  Urban and Regional Economics

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΖΕ11
Διδάσκων: Γαρύφαλλος Αραμπατζής – Σπυρίδων Γαλατσίδας
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα garamp@fmenr.duth.gr

Εναλλακτικά μέσω e-class

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο:  7Ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή Εργασία και Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS.
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής που θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία του Τμήματος.

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με α) παράδοση γραπτής εργασίας (20% της συνολικής βαθμολογίας).

και β) προφορικά με εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS (80% της συνολικής βαθμολογίας). H προφορική εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 5 ατόμων (με διάρκεια μισής ώρας ανά ομάδα) σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται οι ΑΕΜ των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης).

Ο σύνδεσμος της σύσκεψης SKYPE FOR BUSINESS θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass, αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.