Μεταπτυχιακά Προγράμματα


Στο Τμήμα Δασολογίας έχουν θεσμοθετηθεί τα κάτωθι  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Α) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2023-2024

 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

Β) Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων  2023-2024

Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων 2023-2024.doc

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων

 

Γ) Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμεμων Περιοχών 2023-2024

Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμεμων Περιοχών 2023-2024

Κανονισμός Π.Μ.Σ. Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών

 

 

Δ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία                                                                                           ΑΝΕΝΕΡΓΟ                                                                                    

Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

 

Ε) Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία με δύο κατευθύνσεις.                              ΑΝΕΝΕΡΓΟ

1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

 

ΣΤ) Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τέσσερις κατευθύνσεις.              ΑΝΕΝΕΡΓΟ
1. Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
2. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
3. Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων
4. Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων