Μεταπτυχιακά Προγράμματα


Στο Τμήμα Δασολογίας έχουν θεσμοθετηθεί τα κάτωθι  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Α) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. Π.Σ.Π.Ε. 2021-2022

Αίτηση υποψηφιότητας ΠΣΠΕ 2021-2022

Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων

Κανονισμός Σπουδών Π.Μ.Σ. Π.Σ.Π.Ε. ΦΕΚ Β΄4133-09-09-2021

 

Β) Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων 2021-2022

Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάστη Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων 2021-2022.doc

Πίνακας Μοριοδότησης Δ.Α.Χ.Φ.Ο

Κανονισμός Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων 2020

 

Γ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία                                                                                           ΑΝΕΝΕΡΓΟ                                                                                    

Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων Π.Μ.Σ. Π.Ε.Ε. 2020-2021

Αίτηση υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. Π.Ε.Ε. 2020-2021

Πίνακας Μοριοδότησης Π.Ε.Ε

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2020 Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία  

 

Ανακοίνωση συνέντευξης Π.Μ.Σ. Π.Ε.Ε. 2020-21

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2020-21 ΕΞΑΜΗΝΟ Α

 

Δ) Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία με δύο κατευθύνσεις.                              ΑΝΕΝΕΡΓΟ

1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

 

Ε) Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τέσσερις κατευθύνσεις.              ΑΝΕΝΕΡΓΟ
1. Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
2. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
3. Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων
4. Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων (ανενεργή)