Γενικές Οδηγίες


ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διορθώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και αντίστοιχο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις. Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται το πολύ εννέα υποχρεωτικά μαθήματα για καθένα από τα οποία προβλέπονται συνήθως τρεις ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και δύο ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ή φροντιστηρίων την εβδομάδα, χωρίς ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας να υπερβαίνει συνήθως τις 5 εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα επιλογής περιλαμβάνονται σε όλα τα εξάμηνα σπουδών που παρακολουθούν οι φοιτητές και έχουν σαν στόχο την εξειδίκευση τους, σχετικά με την Κατεύθυνση που παρακολουθούν οι φοιτητές.

Στα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα διδάσκεται ως υποχρεωτικό το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τα δέκα συνολικά Εξάμηνα τα πέντε (1ο, 3ο, 5ο, 7ο, και 9ο) είναι τα Χειμερινά και τα άλλα πέντε (2ο, 4ο, 6ο, 8ο και 10ο) είναι τα Εαρινά.

Η αλληλουχία των μαθημάτων, μέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρθηκαν, προϋποθέτει την κανονική συμμετοχή του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία για την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη του πτυχίου του μέσα σε πέντε χρόνια από την εισαγωγή του στο Τμήμα.

Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τα πρότυπα προγράμματα σπουδών και δείχνουν το σύνολο των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του φοιτητή.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρειςΙανουαρίου-Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Στο τέλος κάθε εξαμήνου προβλέπεται εξέταση σε όλα τα διδαχθέντα μαθήματα. Τον Σεπτέμβριο οι φοιτητές μπορούν να εξετασθούν σε όλα τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού, εαρινού).

  • Κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου μπορούν να εξετασθούν στα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων.
  • Κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου μπορούν να εξετασθούν στα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων.

Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος προκύπτει από τον μέσο όρο της επίδοσης στη θεωρία και στην εργαστηριακή ή φροντιστηριακή άσκηση. Βάση επιτυχίας αποτελεί ο βαθμός πέντε (5).

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η δήλωση αυτή γίνεται στην αρχή του 3ου εξαμήνου της παρακολούθησης του φοιτητή με δικαίωμα αλλαγής της κατεύθυνσης, μέχρι τη δήλωση των μαθημάτων του 6ου εξαμήνου και μόνο για μια φορά. Από τα 12 μαθήματα επιλογής που υποχρεούται να παρακολουθήσει ο φοιτητής τα 7 είναι υποχρεωμένος να τα επιλέξει από την κατεύθυνση που θα δηλώσει και τα υπόλοιπα 5 από την ίδια ή άλλη κατεύθυνση.

Η κατεύθυνση που επιλέγει κάθε φοιτητής αναφέρεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή είναι ακόμη δυνατόν ο φοιτητής με αίτησή του να ζητήσει σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία που να αναφέρεται η κατεύθυνση που ακολούθησε.

Στα πλαίσια της διδασκαλίας μαθήματος πραγματοποιούνται ασκήσεις (στα εργαστήρια ή ύπαιθρο) και εκπαιδευτικές εκδρομές.

Σχετικά με τις εκπαιδευτικές εκδρομές:

  • οι εκδρομές θα πραγματοποιούνται κατά το 2ο, 3ο και 4ο έτος, δηλ. κατά το 4ο, 6ο και 8ο εξάμηνο,
  • ο αριθμός τους ορίζεται σε μια γενική εκδρομή ανά έτος σπουδών, η οποία θα διεξάγεται κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου κάθε παν/κού έτους,
  • οι γενικές εκδρομές θα αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών, στο οποίο θα αναφέρονται χωρίς όμως να περιλαμβάνουν διδακτικές μονάδες,
  • την διοργάνωση των γενικών εκδρομών θα επιμελείται η αρμόδια επιτροπή του Τμήματος στην οποία θα δηλώνεται η συμμετοχή του προσωπικού, στην αρχή κάθε παν/κού έτους.

Ο παραπάνω προγραμματισμός δεν παρεμποδίζει την πραγματοποίηση άλλων επί μέρους εκδρομών από τα Εργαστήρια για τις ειδικές ανάγκες των μαθημάτων. Οι γενικές εκδρομές όμως θα προηγούνται πάντοτε, σ’ ό,τι αφορά την κατανομή των πιστώσεων που διαθέτει η Πρυτανεία για εκδρομές του Τμήματος.