Υδρολογία – Υδραυλική Ορεινών Λεκανών


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΒ5Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υδρολογία – Υδραυλική Ορεινών Λεκανών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Κάνουν εντοπισμό υδρογραφικού δικτύου

Κλείνουν υδρολογικές λεκάνες

Υπολογίζουν μορφομετρικά και υδρογραφικά στοιχεία των λεκανών απορροής

Υπολογίζουν το μέγεθος των κατακρημνισμάτων σε μια λεκάνη απορροής

Εφαρμόζουν εμπειρικές και αναλυτικές μεθόδους εκτίμησης της εξατμισοδιαπνοής

Εφαρμόζουν εμπειρικές και αναλυτικές μεθόδους εκτίμησης της απορροής και των πλημμυρικών αιχμών

Εφαρμόζουν εμπειρικές και αναλυτικές μεθόδους εκτίμησης της υδροστατική πίεση

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών , με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
                                 i.            Εισαγωγικές έννοιες

ii.            Κατακρημνίσματα

iii.            Εξάτμιση και διαπνοή

iv.            Υδρολογικές απώλειες στο έδαφος

v.            Απορροή

vi.            Υδρολογία υπογείων νερών

vii.            Διόδευση πλημμυρών

viii.            Εισαγωγή στην υδραυλική ανοικτών αγωγών. Είδη ροής εντός ανοικτών αγωγών

ix.            Εξισώσεις συνέχειας της μάζας και ενεργειακή εξίσωση του Bernouli σε ανοικτούς αγωγούς

x.            Σταθερά ομοιόμορφης ροής. Το οριακό στρώμα στους ανοικτούς αγωγούς

xi.            Διατομή που επιφέρει τη μέγιστη παροχή ή την ελάχιστη αντίσταση ροής. Κρίσιμη διατμητική τάση

xii.            Ροή εντός κλειστών αγωγών υπο μερική πλήρωση

xiii.            Ειδική ενέργεια, κρίσιμη ροή, εκχειλιστές

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση e-Media: Power point.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Συγγραφή εργασίας 25
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά) με ερωτήσεις ανάπτυξης (γνώσεων, συμπερασματικές, επίλυσης προβλημάτων).

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά.

Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται τα μόρια με τα οποία βαθμολογείται κάθε ερώτηση. Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα συγγράμματα:

 

·         «Υδρολογία και Υδραυλική Φυσικού Περιβάλλοντος», Συγγραφέας: Κωτούλας Δ., Εκδόσεις: Τμήμα Εκδόσεων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Έτος Έκδοσης: 2001

·          «Τεχνική Υδρολογία Τόμος Ι – Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων», Συγγραφέας: Ι. Σακκάς, Εκδόσεις: Αιβαζή, Έτος Έκδοσης: 2004

·          «Υδατικοί Πόροι Τόμος Ι – Τεχνική Υδρολογία», Συγγραφέας: Γ.Τσακίρης, Εκδόσεις Συμμετρία, Έτος έκδοσης: 1995

·          «Τεχνική Υδρολογία», Συγγραφέας: Μ. Μιμίκου, Εκδόσεις: Παπασωτηρίου, Έτος έκδοσης: 2006

·          «Υδραυλική Περιβάλλοντος – Τόμος Ι», Συγγραφέας: Ν. Κωτσοβίνος – Π. Αγγελίδης, Εκδόσεις: εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας Δ.Π.Θ., Έτος έκδοσης: 2004

·          «Υδραυλική ανοικτών αγωγών», Συγγραφέας: Ι. Σούλη, Εκδόσεις: Αϊβαζής, Έτος έκδοσης: 1999

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο e class

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα:
Μάθημα:
Κωδικός Μαθήματος
Διδάσκων:
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο:
Επίπεδο σπουδών: (2)
Τρόποι εξέτασης: (3)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4)

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

 

Ψηφιακή Σχεδίαση Δασικής Οδοποιίας – Διάνοιξη Δάσους


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΔ11Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (4o)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΘΕΩΡΙΑ: 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 2
Σύνολο 5 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/modules/course_info/index.php?course=425392
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος της Ψηφιακής Σχεδίασης Δασικής Οδοποιίας – Διάνοιξης Δάσους είναι η σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διάνοιξης ανάλογα με τις οικονομικοτεχνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες μιας περιοχής,  με ανάλυση και αξιολόγηση  των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διάνοιξης . Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στο σχεδιασμό ,την οργάνωση και τη διαχείριση του δασικού οδικού δικτύου. Να ενημερωθούν για την  προστασία των δασικών δρόμων και  τη μείωση της ευπάθειας αυτών  σε φυσικές καταστροφές.

Οι φοιτητές  να αποκτήσουν τόσο θεωρητικές όσο και των πρακτικές  γνώσεις σχετικά  με τις θεμελιώδεις αρχές, και τους κανονισμούς για την χάραξη ενός δασικού δρόμου, καθώς επίσης στη χαρτογράφηση,  αποτύπωση και χωροταξική σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δασικών δρόμων.

Να εκτιμήσουν τη συμβολή του δασικού  οδικού  δικτύου στην ανάπτυξη ορεινών περιοχών.

Να μπορούν να  προϋπολογίσουν και να κοστολογήσουν δασικούς  δρόμους.

Να ενημερωθούν για το σχεδιασμό τις  εφαρμογές συντήρησης του οδικού δικτύου, κοστολόγηση της συντήρησης  καθώς και τις τεχνικές  βελτίωσης του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου πλήρως εναρμονισμένου με τις περιβαλλοντικές αρχές.

Να κατανοήσουν τη σχεδίαση και τη  χωροθέτηση μικρών δασοτεχνικών έργων, στα πλαίσια κατασκευαστικών επιλογών σε ένα ολοκληρωμένο δασικό οδικό δίκτυο, όπως και εφαρμογές και λογισμικά προγράμματα διαχείρισης μικρών δασοτεχνικών έργων.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές για την χάραξη ενός δασικού δρόμου καθώς και τα προβλήματα του σχεδιασμού, της κατασκευής και της συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου

·         Να υλοποιούν γεωμετρικές βελτιώσεις από ένα δασικό δρόμο μιας κατηγορίας σε μια άλλη.

·         Να συνδυάσουν τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις κατά την εκπόνηση των εργασιών, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να ποιοτική και εφικτή κατασκευή

·         Να αποδώσουν οδικές κατασκευαστικές λύσεις  πλήρως εναρμονισμένες με το φυσικό μας περιβάλλον.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία

1.       Γενικές αρχές, ορισμός, αντικείμενο, δυνατότητες, μέσα, είδη και μέθοδοι της διάνοιξης του δάσους.

2.       Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάνοιξη του δάσους (τεχνικοί, οικονομικοί – περιβαλλοντικοί και πολιτικοί). Μεταφορικά μέσα. Εξέλιξη του οδικού δικτύου στην Ελλάδα.

3.       Βασικές αρχές σχεδιασμού και εκλογής της διάνοιξης του δάσους. Στοιχεία διάνοιξης του δάσους.

4.       Συμβολή του οδικού δικτύου στην οικονομία και την ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Τα κύρια μέρη της οδού: βασικές έννοιες. Αναλυτικά γεωμετρικά στοιχεία για τα κύρια μέρη της οδού.

5.       Στάδια μελέτης χάραξης οδού – προδιαγραφές.

6.       Παράγοντες που επηρεάζουν τη χάραξη της οδού. Κατηγορίες δασικών δρόμων.

7.       Εφαρμογές διαχείρισης οδικού δικτύου, εργασίες συντήρησης, μείωση της ευπάθειας των δρόμων από τις φυσικές καταστροφές

8.       Χαρτογράφηση η αποτύπωση και η χωροταξική σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δασικών δρόμων.

9.       Βελτίωση του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου πλήρως εναρμονισμένου με τις περιβαλλοντικές αρχές.

10.   Προϋπολογισμός και κοστολόγηση δασικών δρόμων

11.    Η σχεδίαση και η  χωροθέτηση μικρών δασοτεχνικών έργων

12.   Προγράμματα διαχείρισης και συντήρησης μικρών δασοτεχνικών έργων

13.   Επίλυση αποριών –διορθώσεις θεμάτων-Παράδοση των Εργασιών.

 

Εργαστήριο

1) Στοιχεία διάνοιξης του δάσους, υπολογισμός του βαθμού διάνοιξης

2)Κατηγορίες μετατόπισης του ξύλου ανάλογα των συνθηκών. Μέθοδοι μετατόπισης με τη βοήθεια της βαρύτητας

3)Εκλογή των κατάλληλων μέσων και μεθόδων μετατόπισης του ξύλου. Θέσεις συγκέντρωσης του ξύλου

4)Σχεδιασμός οριζοντιογραφίας, χάραξη ισοκλινούς γραμμής

5)Χάραξη πολυγωνικής οδού και σύνταξη του πίνακα υψομέτρων, προσδιορισμός εναλλακτικών χαράξεων

6)Εύρεση κατάλληλης ακτίνας καμπυλότητας , χάραξη κυκλικού τόξου, σχεδίαση καμπυλών , πύκνωση ευθυγραμμιών

7)Σχεδίαση μηκοτομής του εδάφους, συμπλήρωση στοιχείων μηκοτομής, επικλίσεις, διαπλάτυνση

8)Χάραξη ερυθράς γραμμής  (χάραξη των ευθυγραμμιών και κατακόρυφων τόξων) προσδιορισμός εναλλακτικών χαράξεων

9)Σχεδίαση, διατομών υπολογισμός των επιφανειών, διάγραμμα επιφανειών

10)Υπολογισμός όγκων , μέθοδοι υπολογισμού των χωματισμών του δασικού δρόμου

συμπλήρωση πίνακα χωματουργικών

11)Σύνταξη τεχνικής έκθεσης και  προϋπολογισμού

12)Ψηφιακή σχεδίαση μέθοδοι και προγράμματα εφαρμογής

13)Επίλυση  αποριών παράδοση εργασιών.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές:

–          Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής κατά τις διαλέξεις (power point, video κλπ)

–          Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

–          Χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού Daso5

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Προσωπική μελέτη 85
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση φοιτητών ERASMUS, γλώσσα αξιολόγησης είναι η αγγλική.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

–          Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή  ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ή επίλυση προβλημάτων

–          Εργαστηριακή εργασία η οποία παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου με προφορική εξέταση

Η τελική βαθμολογία του φοιτητή προκύπτει κατά 50% από την επίδοσή του στην τελική εξέταση και 50% από την επίδοσή του στην εργαστηριακή εργασία.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι – ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ, Αναστάσιος Κ. Αποστολέρης

2. Εφαρμοσμένη Δασική Οδοποιία, Νίκου Νικόλαος, Εκδόσεις Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E. (2004)

3. Δασική Οδοποιία και Φυσικό Περιβάλλον, Δούκας Αριστοτέλης-Κοσμάς, Δρόσος Βασίλειος

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , ΚΟΦΙΤΣΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

5. Περιβαλλοντική οδοποιία, Τσώχος Γεώργιος Χ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ

 

Κωδικός Μαθήματος ΔΣΔ11Υ
Διδάσκων: ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Μέσω της πλατφόρμας E-CLASS ή με email στο apkantar@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 4ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της πλατφόρμας eclass.duth.gr σε συνδυασμό με  προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» της πλατφόρμας eclass.duth.gr, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Δικαίωμα εξέτασης έχουν οι φοιτητές που έχουν κάνει δήλωση του μαθήματος κατά την έναρξη του εξαμήνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδεχτεί ηλεκτρονικά τους όρους της εξ αποστάσεως εξέτασης, μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής καθώς και σε μια άσκηση πολλαπλής επιλογής. H χρονική διάρκεια θα είναι 5 λεπτά για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 15 λεπτά για την άσκηση πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με 2.0 μονάδες η κάθε μια και η άσκηση με 4 μονάδες, θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις.

O συνολικός χρόνος εξέτασης του μαθήματος δεν θα υπερβαίνει την μισή ώρα.

Επιπλέον οι φοιτητές θα εξεταστούν προφορικά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams στην ατομική τους εργασία  που θα παραδώσουν με το πέρας του εξαμήνου.

H συνολική βαθμολογία θα είναι 50% από τις ασκήσεις – ερωτήσεις  πολλαπλών επιλογών και 50 % από την ατομική τους εργασία.

Οι φοιτητές τόσο μέσω της πλατφόρμας eclass.duth.gr όσο και μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams θα πρέπει να συνδεθούν μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

 

 

Δασική Εντομολογία και Ζωολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΔ9Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ θερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ και ΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3 5
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/eclass/courses/OPE02144/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Εισαγωγή και εκπαίδευση των φοιτητών στην αναγνώριση των σημαντικότερων εντόμων που προκαλούν βλάβες στα δασικά δέντρα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

• να μπορούν να κατατάσσουν τα έντομα σε Τάξεις

• να αναγνωρίζουν τα σημαντικότερα δασικά έντομα

•    να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση τους

Γνώσεις που αποκτούν:

• Γνώσεις για να μπορούν να κατατάσσουν τα έντομα σε Τάξεις

• Γνώσεις για να αναγνωρίζουν τα σημαντικότερα δασικά έντομα και τις βλάβες τους

• Κατάλληλες γνώσεις ώστε να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση τους

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

1. Βασικοί ορισμοί, ιστορία και σημασία της εντομολογίας. Συμπτωματολογία – Βλάβες από δασικά έντομα. Οικολογία των δασικών εντόμων.

2. Πληθυσμοί εντόμων και αίτια υπεραύξησής τους. Ρύπανση της ατμόσφαιρας και προσβολές δασικών δέντρων. Φυτοπαθολογικές προσβολές και προσβολές των δασικών εντόμων.

3.  Αντίσταση του περιβάλλοντος. Προσβολή, Ευπάθεια, Προσελκυστικότητα, αντοχή των δασικών δέντρων.

4. Συστηματική των εντόμων.

5.  Μορφολογία και εξωτερική ανατομία των εντόμων.

6.  Εσωτερική μορφολογία των εντομών. Ανάπτυξη και μεταμόρφωση

7.  Έντομα φυτωρίων, εδάφους και ριζών.

8.  Έντομα που προσβάλουν την Ελάτη.

9.  Έντομα που προσβάλουν την Πεύκη και το Κυπαρίσσι.

10.        Έντομα που προσβάλουν τη Δρυ και την Οξιά.

11.        Έντομα που προσβάλουν την Λεύκη.

12.        Έντομα που προσβάλουν την ιτιά, την καστανιά και τη φουντουκιά.

13.        Έντομα που προσβάλουν ξυλεία σε χρήση-άλλα ζώα (πουλιά-τρωκτικά-θηλαστικά)που προκαλούν ζημιές στα δασικά δένδρα.

 

 

1.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία & στην Εκπαίδευση.

Όλες οι διαλέξεις υποστηρίζονται μέσω παρουσιάσεων σε PowerPoint και αρκετές φορές αξιοποίηση βίντεο και χρήση διαδικτύου.

Ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω e-mail ή e-CLASS με τους φοιτητές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 5
Διαδραστική διδασκαλία 5
Προσωπικές – Ομαδικές εργασίες 25
Εργαστηριακή Άσκηση 25
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης είναι η Ελληνική. Ως μέθοδοι αξιολόγησης θα εφαρμοστούν οι εξής:

·         Γραπτή  τελική εξέταση  με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης.

·          Παρουσίαση Προσωπικής ή Ομαδικής εργαστηριακής Εργασίας λαμβάνεται υπόψη στην βελτίωση του βαθμού της γραπτής τελικής εξέτασης.

·         Εργαστηριακές Ασκήσεις.

·         Οι φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας ή άλλων μαθησιακών δυσκολιών, αντί για τη γραπτή τελική εξέταση, εξετάζονται προφορικά. Αυτό γίνεται εφόσον προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση για το διαπιστωμένο πρόβλημα προς τη Διοίκηση του Τμήματος από το φοιτητή, και αντίστοιχα από τη Διοίκηση του Τμήματος στον καθηγητή.

·         Τα θέματα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του διδάσκοντα, μετά το πέρας των εξετάσεων. ‘Έτσι, οι φοιτητές μπορούν να υπολογίσουν τη βαθμολογία τους μόνοι τους. Η βαθμολογία των φοιτητών ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος.

·         Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δουν το γραπτό τους και να εξετάσουν τον τρόπο βαθμολόγησής τους. Επιπλέον, μπορούν να δουν και τα σχόλια του διορθωτή σχετικά με την αξιολόγησή τους.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μαρκάλας Σ. (2010). Δασική Εντομολογία, εκδόσεις Ζάνδες.

Καϊλίδης Δ.Σ., 2004. Δασική Εντομολογία και Ζωολογία. Τέταρτη έκδοση. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Μαρκάλας Σ. (2010) Εργαστηριακές Ασκήσεις Δασικής Εντομολογίας, εκδόσεις Ζάνδες.

Νικόλαος Αβτζής, Δημήτριος Αβτζής, Κωνσταντίνος Βιδάκης (2013) ΔΑΣΙΚΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Εκδότης ΣΟΦΙΑ ΣΙΓΓΙΡΙΔΟΥ

Λαζαρίδου – Δημητριάδου Μ. 1992. Γενική Ζωολογία, Εκδόσεις Γιαχούδη – Γιαπούλη.

Hickman, Roberts, Keen, Larson, l’Anson, Eisenhour, 2011. Ζωολογία, Δεύτερη ελληνική έκδοση. Εκδόσεις Utopia.

Hickman, Roberts, Keen, Larson, l’Anson, Eisenhour, 2011. Ζωολογία, Δεύτερη ελληνική έκδοση. Εκδόσεις Utopia.

Επίσης ξενόγλωσσα συγγράμματα διαθέτει η βιβλιοθήκη του Τμήματος.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Agriculture and Forest Entomology

Environmental Entomology

Journal of Insect Science

International Journal of Zoology

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΔΑΣΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ και ΖΩΟΛΟΓΙΑ
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΔ9Υ
Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Mέσω e-mail στο: pkaranik@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος
Εξάμηνο: 4ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξέταση μέσω skype for business
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα πραγματοποιείται προφορικά με εξ αποστάσεως μέθοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε εξεταζόμενο είναι 10 λεπτά.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4     ερωτήσεις.

 

 

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

 

 

Στοιχεία Τοπογραφίας – Δασικό Κτηματολόγιο


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΣΔ10Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία Τοπογραφίας – Δασικό Κτηματολόγιο
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα κλασικά όργανα της Τοπογραφίας, να εφαρμόζουν τις μεθόδους μέτρησης, υπολογισμού, σχεδίασης και χάραξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δασικής πραγματικότητας. Σκοπός επίσης στο τέλος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να μπορούν να διενεργήσουν κτηματογράφηση μίας δασικής περιοχής χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και εφαρμόζοντας μεθόδους από τις πιο κλασικές έως τις πιο σύγχρονες. Επίσης οι φοιτητές ασχολούνται με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για ένα ολοκληρωμένο σύστημα κτηματολογίου με παράλληλη τήρηση περιβαλλοντικών πληροφοριών.

Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Δημιουργήσουν ένα τοπογραφικό διάγραμμα με τη χρήση δύο λογισμικών, του AutoCAD και του GIS.

·         Γνωρίζουν τι είναι προβολικό σύστημα και τι συντεταγμένες, τις επιλογές σχεδίασης που έχουν δηλαδή σημεία, γραμμές και πολύγωνα.

·         Δημιουργούν υπομνήματα, κάναβο, κλίμακα και πυξίδα.

·         Μετατρέπουν ένα αρχείο dxf ή shp ή shx σε kml αρχείο ώστε να μπορούν να βλέπουν το τοπογραφικό διάγραμμα που σχεδίασαν στους χάρτες της Google και Google Earth.

·         Γνωρίζουν το τι είναι το Δασικό Κτηματολόγιο και οι διαφορές που έχει με το Εθνικό Κτηματολόγιο.

·         Χειρίζονται τη διαδικτυακή σελίδα ΕΚΧΑ με παράλληλη κατανόηση των χαρακτηρισμών μιας έκτασης, επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιεί το δασικό κτηματολόγιο για τον χαρακτηρισμό μια έκτασης (ΔΑ, ΔΔ, ΑΔ, ΧΑ, ΠΑ κ.τ.λ.). Επιπλέον τον τρόπο θέασης των αεροφωταγραφιών που χρησιμοποιήθηκαν από το κτηματολόγιο καθώς και πώς λειτουργεί η φόρμα δηλαδή πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα πολύγωνο μια γραμμή ή ένα σημείο, πώς μπορούμε να ανεβάσουμε στην φόρμα ένα αρχείο dxf, πώς μετράμε αποστάσεις, πώς βλέπουμε τις πληροφορίες του τεμαχίου που μας ενδιαφέρει και γενικά όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η σελίδα ΕΚΧΑ.

·         Μαθαίνουν τέλος οι φοιτητές τα είδη των αντιρρήσεων (πρόδηλο σφάλμα, ατελής αντίρρηση, αντίρρηση με τέλη) και τις διαφορές μεταξύ τους και πώς μπορούν να κάνουν μια τέτοια αντίρρηση στην πράξη.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Καταγραφή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Αντικείμενο της Τοπογραφίας, Γεωδαιτικό σύστημα, Γενικές αρχές θεωρίας σφαλμάτων. Αντικείμενο του Δασικού Κτηματολογίου, ορισμός και γενικές αρχές. Είδη ολοκληρωμένων συστημάτων κτηματολογίου και βασικές αρχές αυτών.

2.       Μέθοδοι και όργανα για τη μέτρηση – χάραξη γωνιών. Όργανα χάραξης γωνιών σταθερού μεγέθους, Γωνιόμετρο, Πυξίδες, Κλισίμετρα. Οπτικομηχανικός ή Ψηφιακός Χωροβάτης με οριζόντιο κύκλο. Θεοδόλιχος. Μέτρηση αποστάσεων (Μηχανική, Οπτική, Ηλεκτρομαγνητική). Μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων γωνιών με το Ταχύμετρο (Μέτρηση σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου, επαναληπτική μέθοδος, μέθοδος των διευθύνσεων). Μοιρογνωμόνιο.

3.       Μέθοδοι και όργανα για τη μέτρηση-χάραξη μηκών. Μονάδες μέτρησης μηκών (αποστάσεων). Με κατευθείαν (άμεσες) μετρήσεις. Με έμμεσες μετρήσεις.

4.       Υπολογισμός οριζόντιων συντεταγμένων Ν, Ε (Εφαρμογές). Επίλυση προβλημάτων χρήσιμων στις ενδιάμεσες υπολογιστικές διαδικασίες. Θεμελιώδη προβλήματα Τοπογραφίας. Επίλυση πολυγωνικών οδεύσεων ανεξάρτητων, εξαρτημένων, κλειστών και μέθοδος διόρθωσης του σφάλματος.

5.       Υψομετρία. Σήμανση – επισήμανση. Μέθοδοι και όργανα για τον υπολογισμό υψομετρικών διαφορών. Γεωμετρική χωροστάθμηση. Τριγωνομετρική. Ταχυμετρική. Ηλεκτροπτική. Ηλεκτροφωτογραμμετρική. Δορυφορική. Βαρομετρική υψομέτρηση (Βαρόμετρα-αλτίμετρα). Από τις ισοϋψείς καμπύλες του χάρτη.

6.       Μέθοδοι αποτύπωσης (Οπτικομηχανικές, Ημιηλεκτρονική, Ηλεκτρονική ή Μεικτή μέθοδος).

7.       Εμβαδομετρία (αναλυτικές και γραφικές μέθοδοι). Εμβαδόν πραγματικής επιφάνειας.

8.       Τοπογραφικό Σχέδιο. Μηχανική σχεδίαση. Ψηφιακή σχεδίαση. Προοπτική σχεδίαση.

9.       Χαράξεις. Χάραξη ευθείας με κλίση. Χάραξη γωνίας. Χάραξη τόξου κύκλου. Χάραξη κατά μήκος και κατά πλάτος τομών οδοποιίας. Χάραξη τεχνικού.

10.   Κτηματικά γραφεία. Οργανωτική δομή, βάσεις δεδομένων και τήρηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών.

11.   Δομή, οργάνωση και διαχείριση τράπεζας χωρικών και μη χωρικών δεδομένων. Στοιχεία εφαρμογών των Γ.Σ.Π. σε θέματα κτηματολογίου.

12.   Νομοθεσία Κτηματολογίου. Κτηματολόγιο και εκτιμήσεις αξιών γης. Σύγχρονες τάσεις και μέθοδοι στο Κτηματολόγιο. Δομή-εξέλιξη και ανάπτυξη-ρύθμιση του δασικού χώρου.

13.   Οργάνωση και Χωροθέτηση των «χρήσεων γης» και των μεταβολών χρήσεων γης σε δασικές περιοχές και αντιμετώπιση των λειτουργικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν. Αλληλεπίδραση νομικών, τεχνικών και οικονομικών διαστάσεων Κτηματολογίου – Εφαρμογές.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Σε έκτακτες περιστάσεις Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές, όπως:

Χρήση Power point.

Συλλογή δεδομένων με συστήματα ηλεκτρονικής και ψηφιακής λήψης και ψηφιακή επεξεργασία αυτών με στόχο την παραγωγή σχεδίων και διαγραμμάτων.

Ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών και σχεδίων και επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Εργαστηριακή Άσκηση 20
Άσκηση πεδίου 30
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 5
Εκπόνηση μελέτης (project) ομαδικού 35
Δημιουργία φακέλου υλικού 5
Συγγραφή εργασιών 35
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ελληνική, Αγγλική για φοιτητές ERASMUS

Διαμορφωτική και Συμπερασματική αξιολόγηση

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής ενώ για φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας προφορική εξέταση (40%)

Εργαστηριακή Εργασία (ομαδική) (40%)

Παράδοση Φακέλου πριν τις εξετάσεις (20%)

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων απαντώνται όλα τα θέματα των εξετάσεων από τον ίδιο τον διδάσκοντα, και παραμένουν στη διάθεση των φοιτητών για εξέταση σε αντιπαράθεση με τα γραπτά τους ανά πάσα στιγμή. Ομοίως οι ασκήσεις τους διορθώνονται και είναι προσβάσιμες από τους φοιτητές εφόσον ζητηθούν.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.       Δούκας Α. – Κ. Γ., Τοπογραφία Αγροτικών και Δασικών Περιοχών, Εκδόσεις Γιαχούδη.

2.       Κοφίτσας Ι., Μαθήματα Τοπογραφίας, Εκδόσεις ΙΩΝ.

3.       Αποστολάκης Κ., Τοπογραφία, Εκδόσεις Σταμούλης.

4.       Δούκας Αριστοτέλης – Κοσμάς Γ., Δασικό και Αγροτικό Κτηματολόγιο, Εκδόσεις Γιαχούδη.

5.       Αρβανίτης Απόστολος, Κτηματολόγιο, Εκδόσεις Π. Ζήτη & Σία Ο.Ε.

6.       Ζεντέλης Παναγιώτης, Περί Κτημάτων Λόγος και Κτηματολόγιο – ΤΟΜΟΣ Α’, Β’ Εκδόσεις Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: Στοιχεία Τοπογραφίας – Δασικό Κτηματολόγιο
Κωδικός Μαθήματος ΔΣΔ10Υ
Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΔΡΟΣΟΣ
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα vdrosos@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 4ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις παραδίδονται μέχρι και την ημέρα που αναφέρεται το μάθημα ως εξεταστέο στο πρόγραμμα εξεταστικής του Ιουνίου.

Η γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις τους διορθώνονται και είναι προσβάσιμες από τους φοιτητές εφόσον ζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

Ο τελικός βαθμός αποτελείται από το συνολικό άθροισμα που προκύπτει ως εξής:

Γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις (ομαδική ή ατομική) (80%)

Παράδοση φακέλου εργασίας (20%).

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

 

 

 

Δασική Βοτανική ΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82Δ1Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Θεωρία/Διαλέξεις και Ασκήσεις / Εργαστήρια 5 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE02250/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος:

Γνώση της ονομασίας, των μορφολογικών χαρακτήρων, των βιολογικών απαιτήσεων και της γεωγραφικής εξάπλωσης των πολυετών ξυλωδών ειδών, δένδρων και θάμνων, της ελληνικής χλωρίδας.

 

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·       ταυτοποιούν τη δενδρώδη και θαμνώδη χλωρίδα των δασικών οικοσυστημάτων

·       να γνωρίζουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την διαχείριση των δασοπονικών ειδών

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Ζώνες βλάστησης της Ελλάδας

2.       Γένη και είδη της οικογένειας Pinaceae

3.       Γένη και είδη της οικογένειας Cupressaceae – Taxaceae

4.       Γένη και είδη της οικογένειας Fagaceae

5.       Γένη και είδη της οικογένειας Betulaceae – Ulmaceae

6.       Γένη και είδη της οικογένειας Platanaceae – Rosaceae

7.       Γένη και είδη της οικογένειας Fabaceae

8.       Γένη και είδη της οικογένειας Anacardiaceae – Hippocastanaceae

9.       Γένη και είδη της οικογένειας Cornaceae – Rhamnaceae

10.    Γένη και είδη της οικογένειας Aceraceae

11.    Γένη και είδη της οικογένειας Salicaceae

12.    Γένη και είδη της οικογένειας Tiliaceae – Apocynaceae

13.   Γένη και είδη της οικογένειας Oleaceae

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακές ασκήσεις πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογίας 25
Ατομική άσκηση πράξης 20
Ομαδική Άσκηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής 5
Πρακτική Άσκηση στο ύπαιθρο το καλοκαίρι 20
Αυτοτελής Μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Εξέταση στην εργαστηριακή άσκηση.

Εξέταση στο παραδοτέο ατομικής άσκησης.

Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

 

Παρατηρήσεις:

Οι φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά (αντί για τη γραπτή τελική εξέταση).

Επιπρόσθετα, προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου είναι η επιτυχής ολοκλήρωση ατομικής άσκησης, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής Πρακτικής Άσκησης.

Η βαθμολογία των φοιτητών ανακοινώνεται δημόσια.

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.       Κοράκης Γεώργιος 2019. Δασική Βοτανική – Δέντρα και Θάμνοι Αυτοφυή στην Ελλάδα. Εκδόσεις Αλτιντζή. Θεσσαλονίκη.

2.       Κοράκης Γεώργιος. 2020. Δασική Βοτανική ΙΙ. Διδακτικές Σημειώσεις. Ορεστιάδα

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Μάθημα: ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ
Κωδικός Μαθήματος 82Δ1Υ
Διδάσκων: Γεώργιος Κοράκης
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα Μέσω της πλατφόρμας e-class και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 4ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους (μέσω πλατφόρμας e-class)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Αναγράφονται σε ανακοίνωση οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, το είδος και η έκταση των θεμάτων ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης.

 

 

 • Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν
 • Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ
 • Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ.
 • γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
 • γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
 • Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται:

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους.

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση.